پایان نامه : کنوانسیون حقوق کودک

فوریه 9, 2019 90 0

فرزندخواندگی نیز چنین است و صرفاً دامنه محارم شخص پذیرفته شده را افزایش می‌دهد.جهت تحدید حدود حرمت نکاح میان فرزندخوانده و اعضای خانواده حکمی او […]

پایان نامه : مقیم

فوریه 9, 2019 90 0

ندارد.بنابراین فرزند خوانده الزاماً کودک نیست که در این صورت موافقت فرزند خوانده برای قبول فرزند خواندگی لازم می‌شود. رابعاً زن و شوهر هر دو […]

پایان نامه : نفقه

فوریه 9, 2019 90 0

باشند دشوار است. سمت پدر یا مادری در آن واحد در دو شخص جمع نمی‌شود اگر چه از حیث تکلیف به پرداخت نفقه باشد. در […]

پایان نامه : روانشناسی کودک

فوریه 9, 2019 90 0

د نمی‌تواند دارای دو پدر و مادر باشد) امّا ضرورتی میان تحقق فرزند خواندگی و قطع رابطه نسبی واقعی نیست. زیرا نسبت ناشی از فرزند […]

پایان نامه : لقطه

فوریه 9, 2019 90 0

صدا زدن به غیر پدرانشان نسبت ندهید، بلکه آنان را برادر خطاب کنید و یا به اعتبار ولایت دینی، ولی خود بخوانید و در ادامه […]