پژوهش – بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان …

فرضیه اول:بهنظرمیرسدسریالهایماهوارهایدرمسائلاعتقادیومذهبیمخاطبانخودتاثیرگذاربودهاست.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین تماشای سریال های ماهواره ای و اعتقاد مذهبی پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود.…

ادامه خواندن پژوهش – بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان …

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس درسال …

تماشای برنامه ماهواره مقدارضریب پیرسون سطح معناداری ارزش های اجتماعی .۹۱۹** .۰۰۰ رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهونقش های اجتماعی جدول شماره(۴-۲۱) رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و اهمیت نقش ای اجتماعی برای افراد…

ادامه خواندن بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس درسال …

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوتجمل گرایی جدول شماره(۴-۱۸) رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و میزان گرایش به نمادهای منزلتی را نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری آن حاکی از آن…

ادامه خواندن بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

میانگین: ۷۶٫۲ نمودار‏۴‑۱۴: شاخصدینداری آمار استنباطی رابطه بین تماشای برنامه ماهواره و رواج مد گرایی جدول شماره(۴-۱۶) بررسی رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و رواج مدگرایی یا اقتباس الگوهای…

ادامه خواندن دسترسي به منابع مقالات : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

خرید ممبر واقعی تلگرام

این نرم‌افزار، در سال ۲۰۱۳، به‌عنوان ابزاری برای ارتباط مخفیانه بین پاول دوروف و برادرش، ساخته شد. پاول دوروف که به دلیل اختلافات سیاسی از شرکت خودش اخراج شده و…

ادامه خواندن خرید ممبر واقعی تلگرام

 دستگاه تسمه کش

 دستگاه تسمه کش دستی این دستگاه همانطور که از نام آن پیداست، با استفاده از نیروی دست انسان کار می‌کند. از دستگاه تسمه کش دستی می‌توان برای بسته‌بندی محصولات با…

ادامه خواندن  دستگاه تسمه کش

اهمیت چگونگی شستشوی فرش دستبافت

فرش دستباف، یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های فرهنگی ایران به‌شمار می‌آید که به سبب ظرافت و نفاست بسیار، ارزشی ملی و جهانی دارد. عمده کاربرد فرش دستباف از هر نوع…

ادامه خواندن اهمیت چگونگی شستشوی فرش دستبافت

10 تفریح پرطرفدار کیش به رأی گردشگران!

تفریحات پر طرفدار کیش می‌دانید چه چیزی را همه دوست دارند؟ اینکه بدون صرف زمان و هزینه‌ی زیاد، به بهترین نتایج برسند! شک ندارم شما هم از بررسی بیهوده‌ی سایت‌های…

ادامه خواندن 10 تفریح پرطرفدار کیش به رأی گردشگران!

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر «خاطره های پراکنده» …

دانشکدهی علوم انسانیپایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیعنوان:بررسی گونهی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطرههای پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقیاستاد راهنما:دکتر ناصر رحیمیاستاد مشاور:دکتر…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر «خاطره های پراکنده» …

بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی

دانشگاه یزددانشکده زبان و ادبیاتپایان‌نامهبرای دریافت درجه کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسیبررسی اندیشههای کلامی در دیوان جامیاستاد راهنمادکتر محمّد خدادادیاستاد مشاوردکتر مهدی ملک ثابتپژوهش و نگارشاسماء زارکوئی پوراسفند۹۳تقدیم بهخدایی که…

ادامه خواندن بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی