دسترسي به منابع مقالات : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

میانگین: ۷۶٫۲ نمودار‏۴‑۱۴: شاخصدینداری آمار استنباطی رابطه بین تماشای برنامه ماهواره و رواج مد گرایی جدول شماره(۴-۱۶) بررسی رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و رواج مدگرایی یا اقتباس الگوهای…

ادامه خواندن دسترسي به منابع مقالات : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …