منبع تحقیق درباره
رفتار مصرف کننده

منبع تحقیق درباره رفتار مصرف کننده

………………………………………………………24
2-8-4 .بسته بندی کاغذی و مقوایی………………………………………………………………………………………25
2-8-4-1. انواع بسته بندی کاغذی از نظر شکل……………………………………………………………………..25
2-8-4-2. مزایای بسته بندی کاغذی و مقوایی……………………………………………………………………….25
2-8-4-3. معایب بسته بندی کاغذی و مقوایی ………………………………………………………………………26
2-9. مدیریت بسته بندی ……………………………………………………………………………………………………….26
2-10. نقش بسته بندی به عنوان تبلیغات جدید……………………………………………………………………..28
2-11. تاریخچه بسته بندی ……………………………………………………………………………………………………..29
2-12. رفتار مصرف کننده………………………………………………………………………………………………………..31
2-13. خصوصیات فردی موثر در رفتار خرید مصرف کننده………………………………………………………34
2-13-1 .عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………………………..35
2-13-2. عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………….35
2-13-3.عوامل شخصی…………………………………………………………………………………………………………..36
2-13-4 .عوامل روانی …………………………………………………………………………………………………………..36
2-14.سبک های تصمیم گیری مصرف کننده …………………………………………………………………………….40
2-15. دیدگاه های پژوهشی رفتار مصرف کننده ………………………………………………………………………..42
2-15-1. دیدگاه تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………43
2-15-2. دیدگاه تجربی ………………………………………………………………………………………………………….43
2-15-3. دیدگاه رفتاری …………………………………………………………………………………………………………43
2-16. مدل های رفتاری مصرف کننده………………………………………………………………………………………43
2-16-1. رفتار مصرف کنندگان از دیدگاه اقتصاد………………………………………………………………………..43
2-16-2.رفتارمصرف کنندگان از دیدگاه روانشناسی …………………………………………………………………..44
2-16-3. رفتارمصرف کنندگان از دیدگاه جامعه شناسی ……………………………………………………………..45
2-17. مروری بر ادبیات رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………….46
2-18.کلید های هفت گانه رفتار مصرف کننده …………………………………………………………………………..46
2-19.تقسیم بندی محصولات آرایشی بهداشتی بر حسب کار کرد…………………………………………….47
2-20. اهمیت بسته بندی صنایع آرایشی و بهداشتی …………………………………………………………………..48
2-21.چشم انداز صنعت بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی………………………………………………49
2-22. محصولات آرایشی و بهداشتی ………………………………………………………………………………………50
2-22- 1. لوازم آرایشی و بهداشتی با مارکهای معروف جهانی واروپایی………………………………………..50
2-22-2. لوازم آرایشی و بهداشتی با مارکهای نسبتاً معروف کره ای……………………………………………..50
2-22-3. لوازم آرایشی و بهداشتی با مارکهای جدید در سراسر دنیا………………………………………………50
2-22-4 .لوازم آرایشی و بهداشتی ساخت ترکیه………………………………………………………………………..51
2-22-5.لوازم آرایشی و بهداشتی ساخت چین…………………………………………………………………………..51
2-22-6 .لوازم آرایشی و بهداشتی تحت لیسانس……………………………………………………………………….51
2-22-7.لوازم آرایشی و بهداشتی تولیدی تماماً ایرانی ………………………………………………………………..51
2-23. تاریخچه آرایش……………………………………………………………………………………………………………52
2-24. محصولات آرایشی بهداشتی سینره………………………………………………………………………………….54
2-25.مروری بر سوابق و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..55
فصل سوم: روش تحقیق
3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-2. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………60
3-3. روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….61
3-4. ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..63
3-5. روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………..64
3-6.پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………64
3-7. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..64
3-8 . روش های تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………..65
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1. داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..67
4-2. پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………67
4-3 . تفسیر توصیفی……………………………………………………………………………………………………………..69
4-4. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………69
4-5. تفسیر جدول دوبعدی جنس و سطح تحصیلات………………………………………………………………….73
4-6 . تفسیر جدول دوبعدی سن و جنسیت……………………………………………………………………………….74
4-7 . تفسیر توصیفی آزمون همبستگی فرضیه اول………………………………………………………………………76
4-8 . تفسیر جدول مقیاس ارتباط سطح تحصیلات و بسته بندی………………………………………………….77
4-9 . تفسیر جدول آنووا سطح تحصیلات و تعهد ارتباطی…………………………………………………………..78
4-10 . تفسیر توصیفی جدول همبستگی سن و بسته بندی…………………………………………………………..80
4-11 . تفسیر توصیفی آزمون تی برای جنسیت و بسته بندی ………………………………………………………81
4-12 . تفسیر توصیفی جدول همبستگی فرضیه سوم………………………………………………………………….83
4-13 . تفسیر توصیفی جدول همبستگی فرضیه 3-1………………………………………………………………….84
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1.خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………86
5-2.نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………87
5-3.نتیجه گیری در مورد فرضیه اول…………………………………………………………………………………………87
5-4 . پیشنهاد های عملیاتی در مورد فرضیه اول…………………………………………………………………………87
5-5 . نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم………………………………………………………………………………………89
5-6 . پیشنهادهای عملیاتی در مورد فرضیه دوم………………………………………………………………………….89
5-7 . نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم……………………………………………………………………………………..90
5-8 . پیشهادهای عملیاتی در مورد فرضیه سوم …………………………………………………………………………90
5-9 . نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………90
5-10 . رابطه میان بسته بندی و رفتار پیش از خرید…………………………………………………………………….91
5-11 . رابطه میان بسته بندی و رفتار حین خرید………………………………………………………………………..91
5-12 . رابطه میان بسته بندی و رفتار پس از خرید …………………………………………………………………….92
5-13 . محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………92
5-14پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………….93
منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………………94
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………….100
فهرست نمودارها
نمودار 1-1 . مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………….8
نمودار 2-1 . مراحل رفتار مصرف کننده…………………………………………………………………………………….33
نمودار 2-2 . خصوصیات فردی مؤثر در رفتار خرید مصرف کنندگان. …………………………………………34
نمودار 2-3 . مدل رفتار مصرف کننده هاورد- شس…………………………………………………………………….45
فرمول 3-1 . حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………..62
نمودار 4-1 . نمودار سن…………………………………………………………………………………………………………70
نمودار 4-2 . نمودار جنس……………………………………………………………………………………………………….71
نمودار 4-3 . نمودار سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………..72
نمودار 4-4 . خط رگرسیون فرضیه اول…………………………………………………………………………………….75
نمودار 4-5 . خط رگرسیون فرضیه 2-1 …………………………………………………………………………………..79
نمودار 4-6 .خط رگرسیون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………..82
نمودار 4-7 . خط رگرسیون فرضیه 3-1……………………………………………………………………………………84
فهرست جدول ها
جدول 3-1 . سؤالات مربوط به پرسشنامه………………………………………………………………………………….62
جدول 3-2 . طیف لیکرت……………………………………………………………………………………………………….63
جدول 3-3 . متغیرها………………………………………………………………………………………………………………65
جدول 4-1 . آماره های پایایی………………………………………………………………………………………………….68
جدول 4-2 . فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………………70
جدول 4-3 . فراوانی جنس……………………………………………………………………………………………………..71

جدول 4-4 . فراوانی سطح تحصیلات ……………………………………………………………………………………..72
جدول 4-5 . جدول دو بعدی جنس و سطح تحصیلات………………………………………………………………73
جدول 4-6 . جدول دو بعدی سن وجنسیت………………………………………………………………………………74
جدول 4-7 . آزمون همبستگی فرضیه

دیدگاهتان را بنویسید