پایان نامه با موضوع
مکان کنترل

پایان نامه با موضوع مکان کنترل

است که محصولاتش در بازارهای خارجی به فروش برسد بدون اینکه به این منظور فعالیت خاصی در بازار خارجی انجام داده باشد . صادرات غیر مستقیم توسط شرکتها بدون سرمایه گذاری مستقیم امکان پذیر است ولی امکان کنترل در بازارهای خارجی محدود است . صادرات غیر مستقیم خود به روشهای زیر قابل تقسیم است .
• فروش داخلی
• فروش از طریق شرکتهای توزیع

دیدگاهتان را بنویسید