پایان نامه با موضوع مکان کنترل

No Comments
دانلود پایان نامه

است که محصولاتش در بازارهای خارجی به فروش برسد بدون اینکه به این منظور فعالیت خاصی در بازار خارجی انجام داده باشد . صادرات غیر مستقیم توسط شرکتها بدون سرمایه گذاری مستقیم امکان پذیر است ولی امکان کنترل در بازارهای خارجی محدود است . صادرات غیر مستقیم خود به روشهای زیر قابل تقسیم است .
• فروش داخلی
• فروش از طریق شرکتهای توزیع

  منبع پایان نامه درباره فناوری های نوین

دیدگاهتان را بنویسید