پایان نامه ارشد درباره بکشد.، رادیوتراپی، ۱-۵-۱-، ۹^۱۰

۳d rendering of a robotic arm with fingers half-curled and the index finger pointing out. Unexpected help. Assistance from technologies. Robotics intelligence.

میدارد ولی این درمان نمیتواند سلولهائی را که در مرحله G0 یا استراحت هستند نابود کند. درمان ممکن است تعداد سلولهای سرطانی را از ۹^۱۰ به ۵^۱۰ برساند. اگر تعداد سلولهای سرطانی به این مقدار رسید ایمنی تراپی قاعدتا باید این تعداد سلول را بکشد.
۱-۵-۱- درمان سرطانهای موضعی که برداشتن آنها امکان ندارد و رادیوتراپی نیز درمان قطعی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*