پایان نامه ارشد درباره
بکشد.، رادیوتراپی، ۱-۵-۱-، ۹^۱۰
3d render biological cell virus. Micro bacteria under a microscope. Virus in the microenvironment. Biological disease. Defeat cell with virus. Microbiological study

پایان نامه ارشد درباره بکشد.، رادیوتراپی، ۱-۵-۱-، ۹^۱۰

میدارد ولی این درمان نمیتواند سلولهائی را که در مرحله G0 یا استراحت هستند نابود کند. درمان ممکن است تعداد سلولهای سرطانی را از ۹^۱۰ به ۵^۱۰ برساند. اگر تعداد سلولهای سرطانی به این مقدار رسید ایمنی تراپی قاعدتا باید این تعداد سلول را بکشد.
۱-۵-۱- درمان سرطانهای موضعی که برداشتن آنها امکان ندارد و رادیوتراپی نیز درمان قطعی

دیدگاهتان را بنویسید