منبع پایان نامه درباره
CGP، کردن‌های، ۲-۸، کندی
3d render illustration of molecules structures. Science concept

منبع پایان نامه درباره CGP، کردن‌های، ۲-۸، کندی

شکل در کل میکرو ساختار قطعه به کرنش اعمال شده بستگی دارد. آنالیز میکرو ساختار آلومینیوم خالص با TEM بعد از چندین کرنش موثر اعمال شده (از ۱ تا ۱۶ پاس متغیر است) نشان داد که استفاده از روش CGP در دمای اتاق برای ریز دانه کردن ساختار پروسه کندی است [۱۴]. همان طور که در شکل ۲-۸ نشان داده شده است در نتیجه استفاده از مسطح کردن‌های

دیدگاهتان را بنویسید