منبع پایان نامه درباره CGP، کردن‌های، ۲-۸، کندی

Pale blue and white, semi-transparent arrows, moving diagonally, pointing at all directions on a light blue background. No textures, no gradients, just flat colors. Note that this is a rasterized vector drawing, not a vector file.

شکل در کل میکرو ساختار قطعه به کرنش اعمال شده بستگی دارد. آنالیز میکرو ساختار آلومینیوم خالص با TEM بعد از چندین کرنش موثر اعمال شده (از ۱ تا ۱۶ پاس متغیر است) نشان داد که استفاده از روش CGP در دمای اتاق برای ریز دانه کردن ساختار پروسه کندی است [۱۴]. همان طور که در شکل ۲-۸ نشان داده شده است در نتیجه استفاده از مسطح کردن‌های

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*