منبع پایان نامه درباره وجود،، CGP، [۱۳].، CGP.

No Comments
دانلود پایان نامه

داده شده است.

شکل (۲-۷) شکل شماتیک فرایند شکل دهی CGP. ]12[

تکرار فرآیند به منظور بدست آوردن کرنش موثر بزرگ برای ریز کردن دانه های بزرگ ساختار ضروری است [۱۳]. روش CGP این مزیت را داراست که می‌توان تغییر فرم پلاستیک زیاد را در فلز به شکل ورق بکار برد. با این وجود، ضعف این روش در این است که وجود غیر یکنواختی در تغییر

  دانلود پایان نامه درموردبهره بردار، جبران خسارت، حمل و نقل

دیدگاهتان را بنویسید