منبع پایان نامه درباره وجود،، CGP، [۱۳].، CGP.

Pale blue and white, semi-transparent arrows, moving diagonally, pointing at all directions on a light blue background. No textures, no gradients, just flat colors. Note that this is a rasterized vector drawing, not a vector file.

داده شده است.
شکل (۲-۷) شکل شماتیک فرایند شکل دهی CGP. ]12[
تکرار فرآیند به منظور بدست آوردن کرنش موثر بزرگ برای ریز کردن دانه های بزرگ ساختار ضروری است [۱۳]. روش CGP این مزیت را داراست که می‌توان تغییر فرم پلاستیک زیاد را در فلز به شکل ورق بکار برد. با این وجود، ضعف این روش در این است که وجود غیر یکنواختی در تغییر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*