منبع پایان نامه درباره
وجود،، CGP، [۱۳].، CGP.
3d rendering of a robotic arm with fingers half-curled and the index finger pointing out. Unexpected help. Assistance from technologies. Robotics intelligence.

منبع پایان نامه درباره وجود،، CGP، [۱۳].، CGP.

داده شده است.
شکل (۲-۷) شکل شماتیک فرایند شکل دهی CGP. ]12[
تکرار فرآیند به منظور بدست آوردن کرنش موثر بزرگ برای ریز کردن دانه های بزرگ ساختار ضروری است [۱۳]. روش CGP این مزیت را داراست که می‌توان تغییر فرم پلاستیک زیاد را در فلز به شکل ورق بکار برد. با این وجود، ضعف این روش در این است که وجود غیر یکنواختی در تغییر

این مطلب را هم بخوانید :
منابع پایان نامه ارشد درموردجنینی، تیروئید، غیرتهاجمی، پلاسمای

پاسخ دهید