منبع پایان نامه درباره
خیزش، افکنده، رژفی، این،

منبع پایان نامه درباره خیزش، افکنده، رژفی، این،

رفته، انزوا و ضعف و تزلزل ارکان حکومت نامشروع شان را به نمایش می گذارد. قیام های چندی در عراق صورت گرفت، برخی از سوی علویان و بعضی به تحریک وفریب طالبان قدرت که بدان خواهیم رسید. در جمع بندی می بایست گفت که این خیزش و آشوب ها ، خبر از فساد سیاسی و اقتصاد حاکم می داد، که میان در باور جامعه ، شکاف رژفی افکنده بود. و این، طبیعت سلطه

دیدگاهتان را بنویسید