منابع پایان نامه درمورد پیل‌های، …، حالت‌های، ونگ

Abstract Connection Technology Background

سرید‌هار۴ و همکارانش ]۵[ اثر رطوبت بر چگونگی عملکرد پیل سوختی پلیمری را تحقیق کردند و برای تحقیقات خود از یک سری آزمایشات مربوطه بهره گرفتند.
ونگ۵ و همکارانش ]۶[ اثرات پارامترهای عملکردی همچون دما و … را بر راندمان پیل‌های سوختی تحقیق کردند و بصورت عملی و آزمایشگاهی تأثیر این پارامترها را در حالت‌های مختلف نشان دادند. ونگ از