منابع و ماخذ پایان نامه
〖(v〗_max)، r_o، بزرگ‌تر، u

منابع و ماخذ پایان نامه 〖(v〗_max)، r_o، بزرگ‌تر، u

(۳-۳)
نقطه تکین گردابه آزاد در r=0 است که v= +∞ و فشار p=-∞ می‌باشد. بنابراین گردابه آزاد تنها پدیدۀ هوایی‌اند در r≥ r_r وجود داشته باشد و مقدار سرعت محیطی در مرز هسته به مقدار بیشینه سرعت 〖(v〗_max) افزایش می‌یابد.
سرعت محوری u داخل محفظه چرخش در شعاعی کمی بزرگ‌تر از r_o وجود دارد. این

دیدگاهتان را بنویسید