دانلود پایان نامه با موضوع
بهزیستی روانشناختی، راهبردهای مقابله، سلامت عمومی
Businessman touching concepts in studio

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، راهبردهای مقابله، سلامت عمومی

راهبردهای مقابلهای واکنش هیجانی و اجتنابی با کیفیت پایین زندگی مرتبط هستند. پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که نوع راهبردهای مقابله مورد استفاده به وسیله فرد بهزیستی روانشناختی را تحت تأثیر قرار میدهد. آریندل۳۶ و همکاران(۲۰۰۳) دریافتند در بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی به این نتیجه رسیدند که با افزایش بهزیستی

پاسخی بگذارید

بستن منو