دانلود پایان نامه با موضوع
بهزیستی روانشناختی، راهبردهای مقابله، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، راهبردهای مقابله، سلامت عمومی

راهبردهای مقابلهای واکنش هیجانی و اجتنابی با کیفیت پایین زندگی مرتبط هستند. پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که نوع راهبردهای مقابله مورد استفاده به وسیله فرد بهزیستی روانشناختی را تحت تأثیر قرار میدهد. آریندل۳۶ و همکاران(۲۰۰۳) دریافتند در بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی به این نتیجه رسیدند که با افزایش بهزیستی

دیدگاهتان را بنویسید