تحقیق رایگان درمورد
پرستاران شاغل

تحقیق رایگان درمورد پرستاران شاغل

ت متوسط در نظر گرفته می شود. همچنین نمره کمتر از 5 برای دفعات و کمتر از 6 برای شدت کم محسوب می شوند.
در بعد عدم موفقیت فردی شغلی ، نمره کمتر از 33 برای دفعات و کمتر از 36 برای شدت زیاد ، نمره 39-34 برای دفعات و 43-37 برای شدت متوسط ، نمره بیشتر از 40 برای دفعات و بیشتر از 44 برای شدت کم محسوب می شوند.
با توجه به این نکته که ابعاد فرسودگی شغلی از نظر دفعات و شدت با هم ارتباط مستقیم دارند (طبق جدول شماره 32 در فصل بعدی) ، طیف واماندگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی شغلی بر اساس جمع نمرات کل آنها محاسبه گردیده است ؛ در هر بعد نمرات دفعات و شدت در تعداد سوالات مربوط به آن بعد (9 سوال واماندگی عاطفی و 5 سوال مسخ شخصیت و8 سوال عدم موفقیت فردی شغلی) جمع زده می شود، سپس بر حاصل جمع ماکزیمم نمرات سوالات آن بعد تقسیم می شود. با ضرب عدد حاصله در100 درصد هر یک از ابعاد به دست می آید.
به طوری که در بعد واماندگی عاطفی و مسخ شخصیت افرادی که جمع نمرات آنها (3/33 %- 0 %) بوده است ، فرسودگی آنها در سطح کم محسوب شده است؛ افرادی که جمع نمرات آنها(6/66 %- 3/33 %) بوده است ، فرسودگی آنها در سطح متوسط و افرادی که جمع نمرات آنها (9/99 %- 6/66 %) بوده است فرسودگی آنها در سطح زیاد محسوب شده است ؛ در مورد بعد عدم موفقیت فردی شغلی محاسبه به این صورت است که نمرات کمتر ( 3/33 %- 0 %) فرسودگی زیاد را نشان داده و نمرات بیشتر (9/99 %- 6/66 %) فرسودگی کمتر را نشان می دهند، نمرات (6/66 %- 3/33 %) نیز فرسودگی در سطح متوسط را نشان می دهند (بر گرفته از مسلاچ).

در پرسشنامه “حمایت شغلی مسئول و همکار”، بر گرفته از اسپونر 2004سوالات به صورت همیشه (5)، گاهی موافقم (4)، نه موافق و نه مخالفم (3)، گاهی مخالفم (2) و مخالفم یا هرگز (0) نمره گذاری می شود. در نهایت به صورت عدم حمایت ، حمایت کم ، حمایت متوسط ، حمایت زیاد و حمایت بسیار زیاد سنجیده می شود. نمره21 -12 نشان دهنده عدم حمایت، نمره31 -22 نشان دهنده حمایت کم، نمره 40-32 نشان دهنده حمایت متوسط است؛ 50- 41 نیز حمایت زیاد و 60-51 حمایت بسیار زیاد را نشان می دهد.

تعیین اعتبار علمی و اعتماد علمی ابزار گرد آوری داده ها:
قبل از ارائه پرسشنامه ها به واحد های مورد پژوهش جهت اطمینان از صحت و دقت آن در جمع آوری اطلاعات ، اعتبار (روایی) واعتماد (پایایی) علمی آن مورد سنجش قرار گرفته اند.
روایی59(اعتبار) یک آزمون یک معیار کیفی است که به میزان نتایج در اندازه گیری و این که یک ابزار تا چه حد توانسته موضوع مورد نظر را اندازه گیری کند ، بر می گردد (45). یکی از روش های تعیین روایی، استفاده از روایی محتوا60 می باشد. روایی محتوا به این مطلب اشاره می کند که سوالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد بیانگر کل سوالات ممکن است که می توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد (46).
در این پژوهش نسخه اولیه برای بررسی روایی محتوایی (این که تا چه اندازه جهت بررسی میزان فرسودگی و حمایت شغلی مناسب است) و نیز مناسب بودن آن از نظر نگارشی و سازمان بندی در اختیار 15 نفر از متخصصان آموزش پرستاری ( اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان) قرار گرفته است و پس از اعمال نظرات این متخصصان از این ابزار برای جمع آوری اطلاعات در مرحله بعد استفاده گردید.
پایایی61 (اعتماد) آزمون، میزان ثبات و پایداری اندازه گیری در زمانهای مختلف یا قابلیت اطمینان ابزاری است که توسط آن اندازه گیری صورت می گیرد(45 ).

جهت تعیین پایایی ، برای همسانی درونی62 از شیوه تعیین ضریب آلفا کرونباخ63 استفاده گردید. که مقدار ضریب برای هر قسمت از ابزار به شرح زیر بود :
ضریب پایایی
تعداد گویه ها
متغیرها
86/0
22
فرسودگی شغلی از جهت دفعات
73/0
22
فرسودگی شغلی از جهت شدت
75/0
12
حمایت شغلی همکاران
92/0
12
حمایت شغلی مسئولان

سپس جهت تعیین پایایی ثبات64 از شیوه آزمون-باز آزمون65 استفاده و ابزار به فاصله 10 روز در اختیار 15 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت قرار داده شد ،(99/0 r =) بوده است.
روش گردآوری داده ها :
گردآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت.
با استفاده ازپرسشنامه به پژوهشگر فرصت ارتباط غیر مستقیم با افراد گروه داده می شود و می تواند هدف تحقیق را به صورت یکسان برای آنان بیان نماید و معنای پرسش هایی را که برای آنها روشن نیست توضیح دهد. جمع بودن تعداد زیادی از پاسخ دهندگان در یک محل سبب صرفه جویی در وقت و هزینه می شود و تعداد زیادی از پاسخ های قابل استفاده را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد ( 43 ).
نمونه گیری از اواسط مرداد ماه 1389 تا اواخر شهریور ماه به طول انجامید به این صورت که پس از اخذ معرفی نامه از دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت و معاونت درمان و ارائه آن به دفاتر پرستاری هشت مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت و کسب اجازه و با همکاری کارگزینی بیمارستانها ، با توج
ه
به تعداد پرستاران هرمرکز و با استفاده از نسبت کسر جمعیت ، به روش تصادفی 257 نمونه از 8 مرکز آموزشی درمانی شهر رشت انتخاب شدند ؛ سپس با حضور در نوبت های مختلف (صبح، عصر وشب) درتمام روزهای هفته، پرسشنامه را با ارائه توضیحات لازم درمورد هدف پژوهش وجلب اعتماد واحدها، جهت تکمیل در اختیار پرستاران قرار داده است و پرسشنامه ها را پس از تکمیل جمع آوری نموده است. کلیه واحد های مورد پژوهش پس از ارائه توضیحات پژوهشگر و با علم بر این که در مورد شرکت در پژوهش آزاد هستند پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. تنها یک مورد از واحد های مورد پژوهش در مرکز درمانی پورسینا حاضر به شرکت در مطالعه نشد. همچنین سه مورد از واحد های مورد پژوهش ( دو مورد از مرکز درمانی حشمت و یک مورد از امیرالمومنین) به دلیل وجود بیماری مزمن بر طبق اظهار خودشان، در مطالعه وارد نشدند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
متغیر ها در این پژوهش کیفی و رتبه ای می باشند. جهت رسیدن به هدف اول و دوم در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و فراوانی نسبی و جداول و نمودارها و میانگین و انحراف معیار و سایر شاخص های آماری استفاده شده است.
جهت رسیدن به هدف سوم و چهارم تحقیق در بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی و بررسی ارتباطات متغیر های کیفی دموگرافیک با ابعاد فرسودگی شغلی از آزمون کای اسکوئر و تست دقیق فیشر66 استفاده شده است. جهت بررسی ارتباطات متغیر های کمی با ابعاد فرسودگی شغلی از آزمون تی67 استفاده شده است. جهت بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با فرسودگی شغلی در ابعاد مختلف به این علت که تعداد نمونه در بعضی گروه ها در حد کافی نبوده اند، در نتیجه گروه متوسط و زیاد ادغام شد و نمونه ها به دو گروه “کم ” و “متوسط به بالا” تقسیم بندی شدند.
جهت تعدیل اثرات متغیر های زمینه ای و مداخله گر برای بررسی همبستگی چندگانه از مدل لوجستیک رگرسیون68 به روش Backward step wise استفاده شده است . ابتدا متغیرهای مورد نظر(بخش دیالیز ، جنس ، سن ، میزان دریافتی ، وضعیت تاهل ، نوبت کاری ، سابقه کار کلی ، سابقه کار در بخش فعلی ، تشویق شدن ، توبیخ شدن کارکنان ، حمایت همکاران ، حمایت مسئولان ) با ابعاد فرسودگی شغلی که به جهت ارتباطات تک متغیره آزمون های کای اسکوئر وتست دقیق فیشر و آزمون تی دارای معنی داری کمتر از 25/0 بودند وارد مدل شده ؛ سپس در مدل نهایی تعدادی از عوامل از مدل خارج شده و عوامل باقی مانده تحت عنوان عوامل پیش بینی کننده فرسودگی شغلی تعیین شدند.
در پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ دفعات توسط مقیاس لیکرت اندازه گیری می شود و به صورت هرگز (0) ، چند بار در سال (1) ، یکبار در ماه (2)، چند بار در ماه (3) ، یکبار در هفته (4) ، چند بار در هفته (5) و هر روز(6) نمره گذاری می شود؛ شدت به صورت هرگز(0)، با شدت خیلی کم(1)، با شدت کم(2)،گاهی شدید(3)، با شدت متوسط(4)، اغلب شدید (5)، شدید(6) و خیلی شدید(7) نمره گذاری می شود.
در نهایت با امتیاز بندی جداگانه برای سوالات هر بعد از فرسودگی، این ابعاد سه گانه به صورت کم ، متوسط و زیاد سنجیده می شوند.

جدول شماره 1-3 : تعیین امتیاز برای هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی ابزار مسلاچ ( منبع47)
کم

متوسط

زیاد

ابعاد فرسودگی شغلی
دفعات کمتر از 17
شدت کمتر از 25
دفعات 29-18
شدت 39-26
دفعات بیشتر از 30
شدت بیشتر از 40
واماندگی عاطفی
دفعات کمتر از 5 شدت کمتر از 6
دفعات 11-6 شدت 14-7
دفعات بیشتر از 12 شدت بیشتر از 15
مسخ شخصیت
دفعات بیشتر از 40 شدت بیشتر از 44
دفعات 39-34
شدت 43-37
دفعات کمتر از 33
شدت کمتر از 36
عدم موفقیت فردی شغلی

برای محاسبه میزان فرسودگی شغلی در هر یک از ابعاد واماندگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی شغلی:
در هر بعد نمرات دفعات و شدت در تعداد سوالات مربوط به آن بعد (9 سوال واماندگی عاطفی و 5 سوال مسخ شخصیت و8 سوال عدم موفقیت فردی شغلی) جمع زده می شود، سپس بر حاصل جمع ماکزیمم نمرات سوالات آن بعد تقسیم می شود. با ضرب عدد حاصله در100 درصد هر یک از ابعاد به دست می آید.
به طوری که در بعد واماندگی عاطفی و مسخ شخصیت افرادی که جمع نمرات آنها (3/33 %- 0 %) بوده است ، فرسودگی آنها در سطح کم محسوب شده است؛ افرادی که جمع نمرات آنها(6/66 %- 3/33 %) بوده است ، فرسودگی آنها در سطح متوسط و افرادی که جمع نمرات آنها (9/99 %- 6/66 %) بوده است فرسودگی آنها در سطح زیاد محسوب شده است ؛ در مورد بعد عدم موفقیت فردی شغلی محاسبه به این صورت است که نمرات کمتر ( 3/33 %- 0 %) فرسودگی زیاد را نشان داده و نمرات بیشتر (9/99 %- 6/66 %) فرسودگی کمتر را نشان می دهند، نمرات (6/66 %- 3/33 %) نیز فرسودگی در سطح متوسط را نشان می دهند (بر گرفته از مسلاچ).
در پرسشنامه “حمایت شغلی مسئول و همکار”،سوالات به صورت همیشه (5) ،گاهی موافقم (4)، نه موافق و نه مخالفم(3)، گاهی مخالفم (2) و مخالفم یا هرگز(0) نمره گذاری می شود. در نهایت به صورت عدم حمایت ، حمایت کم ، حمایت متوسط ، حمایت زیاد و حمایت بسیار زیاد سنجیده می شود.
نمره21 -12 نشان دهنده عدم حمایت، نمره31 -22 نشان دهنده حمایت کم، نمره 40-32 نشان دهنده حمایت متوسط است. 50- 41 نیز حمایت زیاد و 60-51 حمایت بسیار زیاد را نشان می دهد.
جهت بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با فرسودگی شغلی در ابعاد
مختلف به این علت که تعداد نمونه در بعضی گروه ها در حد کافی نبوده اند، در نتیجه گروه متوسط و زیاد ادغام شد و نمونه ها به دو گروه “کم ” و “متوسط به بالا” تقسیم بندی شدند.

ملاحظات اخلاقی:
دراین پژوهش پژوهشگر بارعایت نکات اخلاقی زیر مطالعه را انجام داده است:
1- با اخذ معرفی نامه کتبی از ریاست محترم دانشکده پرستاری مامایی رشت و معاونت درمان اجازه کسب کرده است.
2- خود را به عنوان پژوهشگر به مراکز آموزشی درمانی مربوطه معرفی کرده است.
3-سپس هدف از انجام پژوهش رابرای آنها توضیح داده است.
4-کلیه واحدهای موردپژوهش برای شرکت یا عدم شرکت درپژوهش آزاد بوده اند.
5- به واحدهای مورد پژوهش درمورد بی نام بودن پرسشنامه ها و ناشناس ماندن پرستاران شرکت کننده در پژوهش اطلاع داده شده است.
6-در هنگام تحویل گرفتن پرسشنامه ها از هر بخش، از شرکت کنندگان دراین پژوهش تشکر به عمل آمد.

فصل چهارم

در این فصل یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری در قالب 43 جدول و 9 نمودار تنظیم گردیده است.

جدول شماره 1-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن
درصد
تعداد
فراوانی
سن (سال)
8/40
105
کمتر از 30
1/54
139
45-30
1/5
13
بیشتر از 45
100
257
جمع
جدول فوق نشان می دهد بیش از نیمی از واحد های مورد پژوهش(1/54%) در سنین 30 تا 45 سال قرار داشته اند.
جدول شماره 2-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس
درصد
تعداد
فراوانی
جنس
5/96
248
زن
5/3
9
مرد
100
257
جمع
جدول فوق نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش (5/96%) را زنان تشکیل میدهند.

جدول شماره 3-4: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تأهل

درصد
تعداد
فراوانی
وضعیت تأهل
2/73
188
متأهل
8/26
69
مجرد
100
257
جمع

جدول فوق نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش (2/73 %) ، متأهل بوده اند.

جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع بخش کاری
درصد
تعداد
فراوانی
محل فعالیت
4/14
37
اورژانس
4/21
55
آی سی یو
7/2
7
سی سی یو
3/4
11
دیالیز
9/47
123
جنرال
3/9
24
روانی
100
257
جمع

جدول فوق نشان می دهد

دیدگاهتان را بنویسید