پایان نامه درمورد (b)، LUMO، HOMO، (a)

No Comments
دانلود پایان نامه

۳-۹) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار (c)…………………………………………………….66
شکل ۳-۱۰) طیف DOS ساختار های (c) و BPNT(7-0)……………………………………………………………..67
شکل ۳-۱۱) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار

  پایان نامه با کلید واژه های گذشت.، ساسانیلن، زراند، تزوید

دیدگاهتان را بنویسید