منبع پایان نامه درباره CGP، ۲-۷، [۱۲].، کردن‌های

No Comments
دانلود پایان نامه

در سال ۲۰۰۱ ژو و همکارانش یک روش SPD بر پایه ایجاد دندانه و صاف کردن‌های متوالی ابداع کرد که امروزه به نام CGP 15 شناخته می‌شود. [۱۲]. این روش خم‌کاری یک شش مستقیم با ابزار دانه دار و صاف کردن آن با ابزار مسطح می‌باشد. جزئیات کامل فرآیند CGP هنگام پرس کاری مواد با موقعیت متقارن و سپس صاف کردن بین دو قالب مسطح در شکل ۲-۷ نشان

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع روش تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید