تحقیق با موضوع
عوامل بازدارنده، عصر اطلاعات

تحقیق با موضوع عوامل بازدارنده، عصر اطلاعات

مت های فراوانی مواجه بوده است.
سازمان های دولتی و خصوصی زیادی از (MIS) به عنوان یک ابزار خوب مدیریتی و موثر در امر تصمیم گیری بهره گیری نموده اند و سازمان های بیشتری هم در این فرایند از مزایای آن بی بهره ماندهاند (قاضی زاده فرد، 1388).
علیرغم اثبات مزایای زیاد سیستم های اطلاعات مدیریت در دنیا و وجود تجربه های فراوان موفقیت استفاده از این سیستم در افزایش بهره وری واستفاده بهینه از منابع، و ضرورت استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت نه به عنوان یک مزیت رقابتی بلکه به عنوان یک امر حیاتی برای سازمان ها، در سازمان ها و شرکت های ایرانی و به خصوص سازمانهای دولتی، تاکنون سیستم اطلاعاتی مدیریت جامع و کاملی که به عنوان یک نظام اطلاعاتی که بتواند مدیران را در امر تصمیم گیری کمک کند استقرار نیافته است.
علت اصلی این امر را می توان موانعی دانست که بر سر راه استقرار و به کارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت قرار دارند.
با توجه به اینکه سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته، به طور مناسب و کارآمد در خدمت مدنیران اینگونه سازمان ها قرار داشته و عملا باعث افزایش بهره وری و کارایی از طریق مدیریت مناسب منابع و اتخاذ تصمیمات درست و به موقع گردیدهاست، در عمل ملاحظه می شود که علیرغم پایین بودن بهره وری در ادارات دولتی و اطلاع از مزایای بسیار زیاد این ابزار مدیریتی تاکنون از این ابزار به نحو شایسته ای استفاده نگردیده است.
اغلب ادارات دولتی در ایران از پایین بودن کارایی و بهره وری رنج می برند و بسیاری از مسئولین تلاشهایی جهت تأمین راه کاری مناسب برای رفع این معضل انجام داده اند، ولی عملاً تاکنون اقدام موفق و موثری در این زمینه انجام نشده است.
تجربه کشورهای توسعه یافته دراین زمینه نشان می دهد که استقرار و به کارگیری یک سیستم اطلاعات مدیریت جامع و کامل می تواند باعث بهبود کارکرد سازمان وافزایش توان مدیران در زمینه اداره امور سازمان ها گردد.
از طرفی علیرغم پیشرفت مناسب فناوری اطلاعات در سال های اخیر که باعث ایجاد بسترهای مناسبی جهت استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی گردیده است، به دلیل ویژگی های خاص فرهنگی واجتماعی که بر سازمانهای ایران به خصوص نیروهای شاغل در آنها حاکم است استقرار و به کارگیری این ابزار به سادگی امکان پذیر نمی باشد و در عمل مشاهده می شود که کمتر سازمان دولتی وجود دارد که توانسته باشد یک سیستم اطلاعات مدیریت کامل و یکپارچه ای را بر اساس نیازمندی ها و شرح وظایف خود طراحی و پیاده سازی کرده باشد.
بدون تردید شناسایی موانع پیش روی استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی و اطلاع از میزان اهمیت هر کدام از موانع که هدف اصلی انجام این تحقیق است گام موثری در جهت پیش بینی و اجرای تمهیدات لازم به منظور حذف موانع و یا کاهش اثرات آنها در مسیر استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام است.
برنامه ریزان و سیاست گذاران متولی امر می توانند با استفاده از نتایج این تحقیق ضمن اولویت بندی چالش های پیش روی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت با انجام اقدامات پیشگیرانه لازم و فراهم نمودن بسترها و مقدمات مورد نیاز ضمن سرعت بخشیدن به فرآیند پیاده سازی درصد موفقیت آن را به نحو چشمگیری افزایش دهند.

4-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی، شناسایی و دسته بندی موانع استقرار و عوامل بازدارنده به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارت دولتی استان ایلام می باشد و در این راستا اهداف فرعی نیز در نظر قرار گرفته اند:
1. شناسایی موانع موجود بر سر راه استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام؛
2. دسته بندی موانع شناسایی شده در مرحله اول؛
3. اولویت بندی و تعیین میزان اهمیت هر کدام از موانع شناسایی شده؛
4. شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام؛

5-1-قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت می باشد و از نظر زمانی نیز تحقیق حاضر در محدوده زمانی بهمن 1389 تا مرداد 1390 انجام شده است. همچنین قلمرو مکانی تحقیق، ادارات دولتی استان ایلام می باشد.

6-1- تعریف عملیاتی واژگان و اصطلاحات کلیدی
1-6-1-سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
1-1-6-1- تعریف نظری
سیستم اطلاعات مدیریت عبارت است از سیستم تجمیع شده ای که برای پشتیبانی از امور برنامه ریزی و کنترل عملیات یک سازمان تهیه وآماده می گردد.
این سیستم با ارائه اطلاعاتی از گذشته، حال و آینده درباره عملیات درون سازمانی و آگاهی های برون سازمانی، از فرآیند تصمیم گیری در سازمان، پشتیبانی اطلاعاتی لازم را به عمل می آورد(سن، 1990، 501)

2-1-6-1- تعریف عملیاتی
دراین پژوهش به مجموعه سخت افزارها، نرم افزارها و فرایندها، اعم از کامپیوتری و یا دستی که در سازمان های دولتی به منظور دادن اطلاعات لازم به صورت هدفمند به کارکنان سازمان نپدید آمده ومدیران را در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی کمک می کنند سیستم اطلاعات مدیریت می گویند.

2-6-1- مدیران و کارشناسان مسئول
مدیران وکارشناسان مسئول در این پژوهش عبارتند از افرادی که مسئولیت کل یا بخشی از سازمان را به عهده داشته و حداقل یک نفر کارمند زیر نظر و تحت مسئولیت آنها مشغول به کار می باشد.
3-6-1- میزان به کارگیری سی
س
تم اطلاعات مدیریت
در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت، با استفاده از ده سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده ومیانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
4-6-1- توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت
در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت، با استفاده از ده سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان توانایی فرد در استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
5-6-1- موانع مدیریتی
دراین تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان بازدارندگی موانع مدیریتی پیش روی فرایند استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارت دولتی استان ایلام، با استفاده از یازده سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زاد 5= سنجیده شده و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان اهمیت موانع مدیریتی در استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
6-6-1- موانع محیطی
کلیه عواملی که به نوعی مانع از پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی بوده و کنترل آنها خارج از اختیارات وتوانایی سازمان می باشند را می توان موانع مربوط بهمحیط سازمان در نظر گرفت.
در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان بازدارندگی موانع محیطی پیش روی فرایند استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام، با استفاده از شش سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان اهمیت موانع محیطی در استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
7-6-1- موانع فنی
هر گونه عدم وجود و یا نارسایی در سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های ادارات دولتی که مانع از پیاده سازی وکاربرد سیستم اطلاعات مدیریت میگردند را موانع فنی می نامیم.
در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان بازدارندگی موانع فنی پیش روی فرایند استقرار و بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام، با استفاده از چهار سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان اهمیت موانع فنی در استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
8-6-1- موانع آموزشی
پایین بودن سطح دانش کارکنان در زمینه سیستم اطلاعات مدیریت ناشی از عدم برگزاری دوره های آموزشی و یا کیفیت پایین دوره های آموزشی برگزار شده را موانع مرتبط با موضوع آموزش می باشند.
در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان بازدارندگی موانع آموزشی پیش روی فرایند استقرار و بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام، با استفاده از سه سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده ومیانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان اهمیت موانع آموزشی در استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
9-6-1- موانع اقتصادی
موانع اقتصادی عبارت است از مشکلات و نارسایی های مرتبط با مسائل مالی واقتصادی از جمله کمبود اعتبار ویا گرانی تجهیزات سخت افزاری و یا نرم افزارها، در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان باز دارندگی موانع مدیریتی پیش روی فرایند استقرار و بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام، با استفاده از پنج سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان اهمیت موانع مدیریتی در استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
10-6-1- موانع ساختاری
عدم انطباق ساختار سازمان با شرایط و نیازمندی های استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از نظر کمیت و کیفیت نفرات و یا عدم وجود انعطاف در ساختار سازمان به منظور پاسخگویی به تغییرات مورد نیاز در سازمان موانع مرتبط با ساختار سازمان را تشکیل می دهند.
در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان بازدارندگی موانع سازختاری پیش روی فرایند استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام، با استفاده از پنج سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان اهمیت موانع ساختاری در استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
11-6-1- موانع فردی
موانع مرتبط با ویژگی های فردی کارکنان شامل میزان آشنایی با سیستم اطلاعات مدیریت، میزان توانایی در کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت را موانع فردی در نظر می گیریم. در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان بازدارندگی موانع فردی پیش روی فرایند استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام، با استفاده از هفت سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان اهمیت موانع فردی در استقرار و به کارگیری سیست
م اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
12-6-1- موانع فرهنگی
عدم انجام اقدامات و تمهیدات لازم در جهت انطباق فرهنگ سازمان باپیاده سازی واستقرار سیستم اطلاعات مدیریت و فرهنگ سازی مناسب در جهت نهادینه شدن کاربرد آن در انجام وظایف شغلی به جای استفاده از روشهای سنتی توسط کارکنان و مدیران موانع فرهنگی استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت می باشند.
در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان بازدارندگی موانع فرهنگی پیش روی فرایند استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام، با استفاده از چهار سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان اهمیت موانع فرهنگی در استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته و تحلیل گردیده اند.
13-8-1- موانع مدیریت تغییر
موفقیت دراجرای هر گونه تغییر در سازمانها مستلزم مدیریت مناسب کلیه مراحل انجام تغییر و آماده نمودن بسترهای لازم و آمادگی ذهنی کارکنان و مدیران می باشد، در فرآیند استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت عدم توجه به مولفه های مدیریت تغییر به عنوان موانع مدیریت تغییر تلقی می گردد.
در این تحقیق نظر پاسخگویان در خصوص میزان بازدارنگی موانع مدیریت تغییر، پیش روی فرایند استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام، با استفاده از چهار سوال مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 1= تا خیلی زیاد 5= سنجیده شده و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان اهمیت موانع مدیریت تغییر دراستقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفته وتحلیل گردیده اند.

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش

1-2-مقدمه
در عصر انفجار اطلاعات، فناوری اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت است. نظام های مختلف رایانه ای در نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و اداری جهان، به طور مداوم پیشرفت کرده، موجب تحول اساسی در فرایند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های درون سازمان شده است.
همچنین بازهی تولید، کارایی و بهره وری سازمان ها را افزایش داده، موجب مرغوبیت و بهبود کیفیت محصولات و خدمات تولیدی، افزایش قدرت رقابت، نوآوری وابداع فرآورده های نوین، ایجاد تحولاتفنی در صنایع و در نهایت، توسعه اقتصادی کشورها شده است. (ابراهیمی نژاد و حسین زاده، 1388).
در حدود سه دهه پیش یعنی درست زمانی که سازمان ها و مدیران، عصر صنعتی را تجربه می کردند استفاده کمی وکیفی از اطلاعات امری مهجور ودور از توجه بود. غالب برنامه ها و فعالیت های سازمان ها بر مبنای نیروی انسانی وماشین طراحی وانجام می شد واین دو، مقیاسهای سنجش توانمندی های یک سازمان محسوب می شدند. اما در چند سال اخیر سازمانها با گذر از عصر ارتباطات در ورود به عصر اطلاعات شاهد تحولات چشمگیری در عرصه مدیریت بودند (بدرقه، 1389 ص 17).
بهره گیری از نظام های اطلاعاتی مدیریت جهت سرعت بخشیدن به عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمان ها، باعث گردیده است. اینگونه نظام ها در کشورهای توسعه یافته به طور وسیع به کار گرفته شوند. امروزه بسیاری از این کشورها نیز به محاسن به کارگیری نظام های نوین رایانه ای واقف گردیده و به تبدیل روش های سنتی خود به سیستم های مکانیزه و نوین راغب گردیده اند؛ به گونه ای که بیش از

دیدگاهتان را بنویسید