پایان نامه درمورد
هوانگ۷، ]۸[، فرنگ۸، کاتد

پایان نامه درمورد هوانگ۷، ]۸[، فرنگ۸، کاتد

برای سوخت در طرف آند و از هوای معمولی در طرف کاتد استفاده کرد.
هیون۶ و همکارانش ]۷[ با توجه به آزمایشات عملی به تحقیق در مورد اثرات مرطوبیت بیرونی بر عملکرد پیل سوختی پرداختند.
هوانگ۷ و همکارانش ]۸[ به بررسی میزان تغییرات راندمان خروجی در ازای تغییرات پارامترهای عملکردی پرداختند و نتیجه آزمایشات خویش را ارائه کردند.
فرنگ۸ و

دیدگاهتان را بنویسید