پایان نامه با کلید واژگان
[Co(Me-Salbn)(Py)2]B(Ph)4، ۲-۲-۲، [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4، (H2Me-Salbn)

پایان نامه با کلید واژگان [Co(Me-Salbn)(Py)2]B(Ph)4، ۲-۲-۲، [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4، (H2Me-Salbn)

) (H2Me-Salbn) ۲۰
هفت
۲-۱-۲- سنتز لیگاند پنج دندانه‌ای باز شیف (۲) (H2Me-Saldien) : ۲۱
۲-۳- سنتز کمپلکسهای [Co(Me-Salbn)(Amine)2]B(Ph)4 ۲۲
۲-۲-۱- سنتز کمپلکس ۴-MePy. [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4 ۲۲
۲-۲-۲ – سنتز کمپلکس [Co(Me-Salbn)(Py)2]B(Ph)4 ۲۳
۲-۳-سنتز کمپلکسهای کبالت (III) با فرمول عمومی

دیدگاهتان را بنویسید