پایان نامه با کلید واژگان
طیف۱H-NMR، در(CD3)2CO، کیب، (CD3)2CO

پایان نامه با کلید واژگان طیف۱H-NMR، در(CD3)2CO، کیب، (CD3)2CO

کمپلکس(۳): [Co(Me-Saldien)(Py)]B(Ph)4 در(CD3)2CO ۳۶
۳-۳-۶- طیف۱H-NMR تر کیب کمپلکس(۴): [Co(Me-Saldien(4-MePy)]B(Ph)4 در(CD3)2CO ۳۷
۳-۳-۷- طیف۱H-NMR تر کیب کمپلکس(۵): [Co(Me-Saldien(3-MePy)]B(ph)4 در(CD3)2CO ۳۷
۳-۳-۸- طیف۱H-NMR ترکیب کمپلکس(۶) : [Co(Me-Saldien(MeIm)]B(ph)4 در (CD3)2CO ۳۸
۳-۴- بررسی طیف الکترونی کمپلکسهای

دیدگاهتان را بنویسید