پایان نامه با واژه های کلیدی
توسعه اقتصادی، تغییرات جمعیتی، تغییرات جمعیت، نیروی انسانی

پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه اقتصادی، تغییرات جمعیتی، تغییرات جمعیت، نیروی انسانی

بر با فنآوری بالا و نیاز به نیروی انسانی متخصص بوده است که این خود نقش بسیار مهمی را در ایجاد دو گسترش فعالیت های بخش غیر رسمی بر عهده داشته است. (جان کروز،۱۹۹۷)
عوامل ناشی از تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی :
سایر عوامل آنهایی هستند که ریشه در تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی دارند و می توان آنها را به صورت زیر تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید