پایان نامه با موضوع
یادفاتر، ، ،

پایان نامه با موضوع یادفاتر، ، ،

خریداران داخلی همان محصول را به خارج صادر می نمایند . در چنین مواردی شرکتهای خریدار خارجی ، نمایندگان و یادفاتر خرید در کشور فروشنده تاسیس می نمایند و با ارتباط نزدیک با فروشنده به خرید اقدام می نمایند.
۲- فروش از طریق شرکتهای توزیع کننده دیگر . در این روش یک تولید کننده از امکانات و تسهیلات توزیعی خود در یک کشور خارجی ، برای

دیدگاهتان را بنویسید