پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
۲۰C3M، ۸۳، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۱PTO2X
۳d Illustration virus, bacteria, cell infected organism, virus abstract background. Hepatitis viruses in infected organism

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۲۰C3M، ۸۳، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۱PTO2X

برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۳
شکل (۴-۱۹): نمودار بارش دیده بانی شده ایستگاه ایرانشهر در دوره
گذشته و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل در دو سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۳
شکل (۴-۲۰): نمودار بارش دیده بانی شده ایستگاه آبادان در دوره
گذشته و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل در دو سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X

پاسخی بگذارید

بستن منو