پایان نامه ارشد درمورد
اوقات فراغت، سلامت روان

پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، سلامت روان

»انجام شده است که نشان داد : جهت رفع نارساییها و مشکلات دانشجویان و ایجاد شرایط مساعد برای مشارکت فعال دانشجویان در اوقات فراغت آنها و رفع محدودیتها، برنامه ریزی زمانی باید از یک جدول زمان بندی شده و مشارکت خود دانشجویان استفاده نمود.
پژوهشی تحت عنوان «نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دبیرستانی» توسط مستعان (1353)، با هدف یافتن محور اصلی گذران اوقات فراغت دانش آموزان دبیرستانی در تهران از طریق روش توصیفی و با استفاده از مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه صورت گرفته است. این بررسی بر روی چهار دبیرستان پسرانه که در گروه سنی 19-15 ساله قرار داشتند، انجام شده است. نتیجه اینکه صور گذران اوقات فراغت دانش آموزان پیش بینی نشده و بدون سازمان بندی زمانی بوده است و آموزش و پرورش و خانواده کمتر به این مسأله توجه داشته اند. مسأله بیسوادی مخصوصاً بی سوادی مادران سبب گردیده که والدین نتوانند خود را با پیشرفت زمان تطابق دهند و وسایل ارتباط جمعی که بخش مهمی از اوقات فراغت دانش آموزان را پر می‌کنند، دارای محتوای لازم نبوده است (مستعان، 1353).
کشفی (1356) تحقیق دیگری تحت عنوان «نحوه گذران اوقات فراغت در ارتباط با وضعیت اقتصادی و اجتماعی دانش آموزان دبیرستان بهمن » انجام داده است، که این تحقیق از نوع توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرده است. نتایج نشان دادند که همبستگی بین اوقات فراغت و وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده‌های دانش آموزان وجود دارد. به عنوان نمونه بیشترین درصد افراد که در زمان فراغت خود مشغول به مطالعه می‌باشند از خانواده‌های کارمند می‌باشند (کشفی، 1356).
کلیه تحقیقات ذکر شده ضمن روشن ساختن عدم بهره گیری برنامه ریزی صحیح زمانی در اوقات فراغت، نشان دهنده رابطه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی می‌باشند.

1 Paulson , S.E.
2 Myers , D.G.
3 Baum , A.
4 Revenson,T.A.
5 Singer, B.
6 Ryff,C.D.
7 Antonovsky , B.F.
8 Strumpfer,J.
9 Wissing, V.
10 Seligman , M.E.P.
11 csikszentmihalyi,M.
12 Argyle,M.
13 Myers , D.
14 The pursuit of happiness
15 Lu,L.
16 Fritz,G.H.
17 Scott,H.
18 Shannon, C
19 caroline , L.
20 Good,T.
21 Brophy,J.
22 Levin, K.
23 Farahany,M.N.
24 Personalogical
25 Institutional
26 Mohan.J.
27 Gulati,A.
28 Reidel,J.S.
29Pandey.R.P.
30 Molnar,P.
31 Crealock,C.M.
32 introversion – extraversion
33 neuroticism
34 psychoticism
35 self-perception
36 Hansford , B.C.
37 Hattie, J.A.
38 Deluty , R.H.
39 Halasselt , V.
40 Bellack, A.S.
41 Hersen. M.
42 Bernestein , M.R.
43 Newman , R.M.
44 Visual – Spatial.
45 subjective well-being
46 life satisfaction
47 pleasant emotions
48 feelling of fulfillment
49 meaning
50 Diener , E.&Scollon , C.H.
51 life quality

دیدگاهتان را بنویسید