منبع پایان نامه درباره
مایسز، t، پیچش، φ

منبع پایان نامه درباره مایسز، t، پیچش، φ

لبه سندان جلوگیری کرده و فشار هیدرو استاتیک را افزایش می‌دهد. به خاطر فشار زیاد، در اغلب تغییر شکل‌ها از تشکیل ترک جلوگیری به عمل آمده و بنابراین کرنش‌های خیلی زیاد بدون شکست فلز شکل داده شده امکان پذیر می‌شود. کرنش برشی به دست آمده γ تابعی از زاویه پیچش φ و شعاع r و ضخامت t می‌باشد. کرنش را می‌توان با کرنش فون مایسز معادل با

دیدگاهتان را بنویسید