منبع پایان نامه ارشد درمورد
اموال غیر منقول

منبع پایان نامه ارشد درمورد اموال غیر منقول

recursus una via electa non datur» یعنی وقتی که انسان راهی را پیش گرفت دیگر نمی تواند از آن برگشته راه دیگری را پیماید.

ج- تفاوتهای بین دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق
علیرغم تشابهاتی که بین دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق وجود دارد ، این دو دعوی تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند به این نحو که در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی ، مانع استفاده کننده از حق می شود ولی در مزاحمت، عمل فاعل اخلال جزیی در تصرف ایجاد نموده بدون آنکه بهره مندی متصرف را به طور کلی ، غیر ممکن نماید.
تفاوت دیگر این که در مزاحمت ، عدم خروج مال از ید متصرف از ارکان این دعوی به شمار می رود در حالیکه ممانعت از حق هم شامل موردی می شود که محل ارتفاق و انتفاع از تصرف خواهان خارج شده و هم شامل موردی که محل انتفاع و ارتفاق در تصرف خواهان بوده و فقط استفاده از آن را غیر ممکن یا محدود می سازد.

گفتار دوم: شرایط دعوی مزاحمت در کا من لا

در این گفتار به شرایط وارکان و معیارهای دعوای مزاحمت در کامن لا که شامل دو عنوان مزاحمت عمومی و خصوصی می باشد پرداخته می شود.
الف- مزاحمت عمومی
در کامن لا کارهایی که منجر به مزاحمت عمومی می شوند یک مجموعه پیچیده هستند و تعریف آن به طور دقیق مشکل است. ولی این کارها را می توان به چند گروه متمایز تقسیم نمود:
1- استفاده نادرست از بزرگراه
2- انجام معاملات تجاری که باعث ناراحتی دیگران می شود.
علاه بر این یک گروه غیر قابل طبقه بندی وجود دارد که متشکل است از اعمالی مانند: ایجاد هشدار بمب به شوخی و برگزاری یک فستیوال پاپ که به طور بدی سازمان دهی شده است.
بسیاری از موارد مزاحمت عمومی مربوط به بزرگراهها می باشد و معمولاً نیز مربوط به ایجاد مانع و سد در بزرگراه است . اگر بزرگراه به طور غیر معقولی مسدود شود این امر معادل با یک مزاحمت عمومی است.
در دعوای Dymond v. Pears (1972 )، خوانده کامیون خود را در بزرگراه پارک کرد و چراغهای ماشین خود را روشن گذاشت بطوریکه چراغها از فاصله 200یاردی مشخص بودند. موتورسواری (خواهان ) به کامیون برخورد کرد. دادگاه اعلام نمود که خوانده مزاحمت عمومی ایجاد کرده است اما مسؤول صدمات وارده به مدعی نمی باشد، زیرا این موضوع به طور کلی توسط اهمال خوانده پیش آمده بود.
ایجاد خطر در کنار بزرگراه نیز ممکن است مزاحمت ایجاد کند .افراد ساکن ساختمان های مجاور بزرگراه ، وظیفه دارند که آن ساختمان ها را به طور متناسبی تعمیر کنند زیرا در صورت عدم تعمیر این ساختمان ها و نهایتا تخریب آنها ممکن است خطر در بزرگراه ایجاد کند و یا باعث سد معبر در بزرگراه شود.
همچنین اگر چه به طور طبیعی یک حق عمومی برای عبور و مرور بر روی بزرگراه وجود دارد، ولی استفاده آشوب آمیز و بسیار زیاد از این حق نیز معادل مزاحمت عمومی خواهد بود . لذا چنانچه مو‌تور سوار ی با سرعت بسیار زیاد به طور مداوم در یک بزرگراه در طول روز تردد نماید عمل او می‌تواند از مصادیق مزاحمت عمومی تلقی شود اگر چه نَفْسِ عبور و مرور در یک بزرگراه یک عمل طبیعی و عادی است. مصادیق مزاحمت عمومی را می توان به شرح ذیل بیان نمود :
مصادیق دیگر مزاحمت عمومی را می توان به شرح ذیل بیان نمود :
1- ضرر اقتصادی
در بعضی از مواقع به طور مستقیم خسارتی متوجه اموال افراد نمی شود ولی انجام اعمالی موجب ورود خسارت اقتصادی به افراد به طور غیر مستقیم می شود که این گونه افعال نوعی مزاحمت تلقی می شود و فرد مزاحم ملزم به جبران خسارت خواهد شد .
به عنوان مثال در پرونده Rose v. Miles (1815) ،خوانده آبراهی را مسدود نمود. خـواهـان که به طور دائم از آبـراه اسـتـفاده می نـمود (قایق خود را از آبراه عـبور می داد ) ، مجبور شد که قایق های خود را تخلیه کند و در طول مدت انسداد آبراه بارها را از طریق زمین ارسال کند . این امر به عنوان یک خسارت ویژه محسوب شد اگر چه هیچ یک از اموال متعلق به خواهان از لحاظ فیزیکی آسیب ندیده بود.
2- ضرر تجاری
ضرر تجاری نیز تا حدی شبیه به ضرر اقتصادی می باشد . به طور مثال در پرونده Tate & Lyle v.GLC (1983) ، ساخت پایانه قایق توسط خوانده باعث ایجاد رسوب غیر ضروری گل و لای نزدیک به اسکله خواهان شد . خواهان متحمل هزینه های مادی برای لای‌روبی اضافی شد. دراین پرونده ادعای اهمال و قصور خوانده پذیرفته نشد ،اما ادعای مزاحمت عمومی به دلیل تداخل باحق عمومی دریا نوردی بر روی رود خانه (( thames پذیرفته شد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-ایجاد ناراحتی
مورد دیگری از خسارت ویژه که نوعی مزاحمت عمومی تلقی می شود ایجاد ناراحتی است . البته صِرفِ ناراحتی را نمی توان مزاحمت تلقی نمود اما ممکن است ناراحتی و مشکل بیش از حد و استثنایی منجر به تحقق مزاحمت شود . تعدادی از این موارد مربوط به ایجاد اختلال و بی نظمی در تجارت مغازه ها بوسیله جمعیت ، صف ها و یا و سایل نقلیه پارک شده بوسیله همسایگان می باشد. اگر طبق واقعیات این به هم ریختگی بسیار زیاد باشد ، جبران خسارت صورت خواهد گرفت.
ب- مزاحمت خصوصی
در این قسمت به بررسی اقسام مزاحمت خصوصی و معیارهای ایجاد مزاحمت پرداخته می‌شود.
1- اقسام مزاحمت خصوصی در کامن لا
همانطور که در مبحث قبل اشاره شد مزاحمت خصوصی عبارت است از: ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره‌برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق (مانند حق ارتفاق) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد. لذا طبق تعریف مذکور مزاحمت خصوصی را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
1-1- اختلال در انتفاع به طور کلی
1-2- آسیب رساندن به حقوق انتفاع و ارتفاق
از بین دو گروه ، گروه اول دارای اهمیت بیشتری می باشد . گروه دوم ناظر بر حقوق انتفاع و ارتفاق مانند حق عبور ، حقوق مربوط به محل تابیدن نور و حق حریم می باشد.
حال با توجه به اینکه آسیب رساندن به حق ارتفاق نیز نوعی مزاحمت تلقی می شود ابتدا به بررسی انواع حق ارتفاق در حقوق انگستان می پردازیم:
در حقوق انگلستان حق ارتفاق به حق ارتفاق عادی و حق ارتفاق شخصی تقسیم می شود که در ذیل به تعریف و توضیح در خصوص هر یک از موارد فوق پرداخته می شود:
1-2-1- حق ارتفاق عادی
حق ارتفاق عادی عبارت از: حقی است برای مالک زمین جهت استفاده در زمین غیر. حق ارتفاق همراه با زمین است و در نتیجه در زمان تغییر مالکیت هر دو طرف همچنان پا بر جا می ماند ولی اگر مالکیت هر دو طرف در هم ادغام شده و بصورت مشترک درآیند، بی معنی شده از بین می‌رود .
با توجه به تعریف مذکور می توان گفت که ویژگی های اصلی حق ارتفاق عبارت است از :
1- 2-1-1- وجود دو ملک ( ملک مناسب حق ارتفاق و ملک مورد حق ارتفاق)
لذا اگر U به Y اجازه عبور از ملکش را بدهد ، (بدون اینکهY ملکی داشته باشد) نمی‌توان این اجازه را یک حق ارتفاق محسوب کرد، (زیرا حق ارتفاق حقی است که به اعتبار مالکیت دو ملک بوجود می‌آید) ولی چنانچه x (مالک ملک) ، حق مشابهی را به Z که مالک ملک مجاور است بدهد، این حق یک حق ارتفاق محسوب می شود زیرا Xو Z هر دو مالک ملکی جداگانه هستند و این حق به اعتبار مالکیت ملک مجاور به مالک ملک (Z) اعطا شده است .
1-2-1-2- تعدد مالکیت دو ملک
ملک صاحب حق ارتفاق و ملک مورد حق ارتفاق باید هر کدام دارای مالکی جداگانه باشند و در صورت انتقال هر یک از دو ملک به دیگری و در نتیجه یکی شدن مالک دو ملک ، حق ارتفاق از بین می رود زیرا با انتقال مالکیت ملک مورد ارتفاق به فرد صاحب حق ارتفاق ، وی به تبع حق مالکیت، حق هر گونه استفاده و دخل تصرف در ملک خود را دارد و در این صورت وجود حق ارتفاق مفهومی نخواهد داشت.

1-2-2- حق ارتفاق شخصی
ارتفاق شخصی عبارت است از: حق گرفتن چیزی از ملک دیگری مانند حق ماهیگیری در رودخانه دیگری، حق تعلیف احشام، حق جمع آوری هیزم یا خاک برداشتن.
با توجه به تعریف ارائه شده از ارتفاق شخصی می توان گفت ارتفاق شخصی شبیه حق انتفاع در حقوق ایران می باشد به این معنا که شخص حق استفاده و بهره برداری از ملک دیگری را دارد بدون اینکه این حق وابسته به ملک صاحب حق باشد . به عنوان مثال شخصی که حق تعلیف احشام خود در ملک دیگری را داراست ، لزومی به مالکیت وی بر ملک مجاور ملک مورد حق ارتفاق یا ملک دیگری نیست و یک حق مستقل از ملک است. لذاحق ارتفاق شخصی را می توان معادل حق انتفاع در حقوق ایران دانست.

حقوق ارتفاق عادی و شخصی ممکن است بوسیله قانون موضوعه ، واگذاری صریح ، ضمنی یا مفروض و مرور زمان بوجود آیند.
با توجه به تعاریف مذکور می‌توان این گونه استنباط نمود که در کامن لا شبه جرم خاصی تحت عنوان ممانعت از حق ( انتفاع یا ارتفاق ) وجود ندارد و ممانعت از حق خود از مصادیق مزاحمت می باشد. همچنین شبه جرم مزاحمت خصوصی در کامن لا همانند حقوق ایران مختص اموال غیر منقول می باشد.
پس از بیان تعریف و انواع مزاحمت خصوصی می توان گفت قاعده کلی این است که : شخص باید آن چنان زندگی کند که موجب ضرر رساندن به دیگران نشود ( همان طور که به وسیله یک اصل لاتینی بیان شده است که آن چنان حق خود را اعمال کن که موجب ضرر زدن به دیگران نگردد ). به بیان ساده تر شخص باید زندگی کند و اجازه زندگی دهد و فعل و ترک فعل او نسبت به همسایگانش معقول باشد.
نمونه هایی از مزاحمت خصوصی عبارتند از : پخش موزیک با صدای بلند در نیمه شب به طوری که خواب همسایه ها مشوش گردد و بستن محل عبور همسایه از جاده به خانه اش که ضایع کردن حق قانونی وی نسبت به راه می‌باشد.

2- معیار های مزاحمت خصوصی در کامن لا
تشخیص مزاحمت معیار هایی دارد که با ید مورد توجه واقع شوند لذا ممکن است در یک دعوایی عملی خاص مزاحمت تلقی شده ولی همین عمل در دعوایی دیگر مشمول عنوان مزاحمت نشود.
معیار هایی که باید در خصوص شبه جرم مزاحمت خصوصی مورد توجه واقع شوند می توان به شرح زیر بیان نمود :
2-1- بر هم زدن تعادل خواهان (عدم تناسب )
بیشتر فعالیت های ما بر همسایـگانمان تاثـیـر می گذاردو فعالیت های آنها نیز بر ما تاثیر می گذارد ولی به هر حال وقتی شکایتی به وجود می آید که شخص از حوزه ی هم زیستی متمدن خود خارج شده و تعادلی به هم خورده باشد. به طور کلی قانون به دنبال یک تعادل عادلانه بین متانت، لجاجت و انگیزه عملکرد مدعی علیه و کیفیت و طبیعت سکونت مدعی علیه در ملک در یک مکان مشخص است. قضات سالها تلاش کرده‌اند تا این فرایند پردازش را در یک جمله خلاصه کنند: افراد باید اعمال لازم برای استفاده معمول و رایج سکونت در ملک و منزل را ، بدون تاثیر بر کسانی انجام دهند که علیه آنها اقامه دعوا کرده اند. لذا هر گاه تعادل مذکور به هر جهتی از میان برود شخص متعدی مسؤول می باشد.
2-2- موقعیت محلی
یکی از معیارهای مهم دیگری که در مزاحمت دانستن یک عمل، لازم است مورد توجه قرار گیرد موقعیت است. لذا ممکن است یک عمل در یک موقعیت خاص مزاحمت تلقی شود و همین عمل در موقعیت دیگری مشمول عنوان مزاحمت نباشد. با توجه به موارد فوق می توان گفت که نمی توان اعمال مشابه را در تمام موقعیت ها مزاحمت دانست . در پرونده Sturges v. Bridgman (1879)، خوانده یک قناد تولید کننده بود که عملیات کاری او مدتی طولانی بود که تثبیت شده بود و شکایتی ایجاد نمی کرد تا اینکه مدعی، یک پزشک، یک اتاق مشاوره در ملک خود در کنار کارگاه ساخت. صدا و

دیدگاهتان را بنویسید