منابع پایان نامه درمورد
بســیاری، زمـینه، الکتـرود، کوشند

منابع پایان نامه درمورد بســیاری، زمـینه، الکتـرود، کوشند

موضوعی است که بسیاری از محققان در بررسی آن می کوشند . در حالت کلی استفاده از ابعاد مناسب ، استفاده از ماده مناسب و یک پیکر بندی صحیح برای پیل از جمله مـواردی است که در این قسمت قابل بررسی است.
پژوهشهای بســیاری در زمـینه یافتن ابعاد مناسب برای کانالهای تعبیه شده در صفحات الکتـرود موجود اسـت که به روشهای مختلفی همچون تحلیلی ،

دیدگاهتان را بنویسید