منابع پایان نامه ارشد درمورد
مادرزادی، تیک، آمنیو، زایشگاه
Circular Flow Diagram.

منابع پایان نامه ارشد درمورد مادرزادی، تیک، آمنیو، زایشگاه

آمنیو تیک
تزریق مایع آمینو تیک به داخل رحم
لوپوس آنتی کواگولانت
تجویز آسپیرین ، پردنیزولون به مادر
۸-۱- اهداف
۱-۸-۱-اهداف اصلی
بررسی فراوانی ناهنجاری های مادرزادی ظاهری و برخی عوامل موثر در بروز آن در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶
۲-۸-۱-اهداف ویژه
تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در

پاسخی بگذارید

بستن منو