منابع پایان نامه ارشد درمورد مادرزادی، تیک، آمنیو، زایشگاه

آمنیو تیک
تزریق مایع آمینو تیک به داخل رحم
لوپوس آنتی کواگولانت
تجویز آسپیرین ، پردنیزولون به مادر
۸-۱- اهداف
۱-۸-۱-اهداف اصلی
بررسی فراوانی ناهنجاری های مادرزادی ظاهری و برخی عوامل موثر در بروز آن در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶
۲-۸-۱-اهداف ویژه
تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در

پاسخی بگذارید

بستن منو