منابع پایان نامه ارشد درمورد جنینی، تیروئید، غیرتهاجمی، پلاسمای

هنگام تولد ،انجام شود.
بررسی مایع آمنیوتیک به تشخیص نقایص لوله ی عصبی ( افزایش – فیتو پروتئین ) سندرم آدرنوژنیتال ( افزایش ۱۷ –کتواستروئید ها و پرگنانتریول )و عملکرد غیر طبیعی تیروئید هم کمک کند. سلول های جنینی گردش کننده در خون مادر و DNA جنین در پلاسمای مادر منابع غیرتهاجمی بالقوه ای برای تشخیص قبل ازتولد هستند.
نمونه گیری