منابع پایان نامه ارشد درمورد
جنینی، تیروئید، غیرتهاجمی، پلاسمای
Elevated View Of Multi Colored Arrows In The Centre Of White Maze

منابع پایان نامه ارشد درمورد جنینی، تیروئید، غیرتهاجمی، پلاسمای

هنگام تولد ،انجام شود.
بررسی مایع آمنیوتیک به تشخیص نقایص لوله ی عصبی ( افزایش – فیتو پروتئین ) سندرم آدرنوژنیتال ( افزایش ۱۷ –کتواستروئید ها و پرگنانتریول )و عملکرد غیر طبیعی تیروئید هم کمک کند. سلول های جنینی گردش کننده در خون مادر و DNA جنین در پلاسمای مادر منابع غیرتهاجمی بالقوه ای برای تشخیص قبل ازتولد هستند.
نمونه گیری

پاسخی بگذارید

بستن منو