منابع و ماخذ تحقیق
پاسخگویان، آگاهی، صحیح، شیوه‏ی

منابع و ماخذ تحقیق پاسخگویان، آگاهی، صحیح، شیوه‏ی

اجتماعی
عامل 4
علایم افسردگی
شماره پرسش
بار عاملی
شماره پرسش
بار عاملی
شماره پرسش
بار عاملی
شماره پرسش
بار عاملی
4
749/0
8
745/0
19
808/0
25
826/0
5
734/0
10
723/0
17
794/0
28
821/0
3
733/0
11
696/0
18
789/0
27
815/0
6
692/0
9
688/0
20
707/0
24
763/0
2
609/0
12
677/0
16
655/0
23
717/0
7
511/0
14
600/0
15
648/0
26
635/0
1
422/0
13
494/0
21
647/0
22
619/0
مقدار ویژه
3/1
مقدار ویژه
2/1
مقدار ویژه
1/3
مقدار ویژه
8/9
واریانس تبیین شده
8/4
واریانس تبیین شده
4/7
واریانس تبیین شده
5/11
واریانس تبیین شده
9/34
ضریب آلفا
70/0
ضریب آلفا
87/0
ضریب آلفا
86/0
ضریب آلفا
91/0
ضریب آلفا کل مقیاس سلامت عمومی
78/0

بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مقدار KMO برابر با 918/0 است که نشان می‏دهد اندازه نمونه، کفایت می‏کند. به علاوه معناداری شاخص مجذور کای، برای آزمون کرویت بارتلت، بیانگر این است که بین متغیرها همبستگی وجود دارد. در مجموع، با انجام تحلیل عاملی به روش واریماکس، بدون این که هیچ گویه‏ای حذف گردد، چهار بعد اختلال جسمانی، علایم اضطرابی، اختلال در کارکرد اجتماعی، و علایم افسردگی، استخراج گردیدند که در مجموع قادرند 6/58 درصد واریانس سازه سلامت عمومی را تبیین کنند.

3-10- تعیین پایایی39 ابزار تحقیق

قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‏های فنی ابزار اندازه‏گیری است. از جمله تعریف‏هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می‏توان به تعریف ایبل و فریسبی40 اشاره کرد: “همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه‏ی دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.” ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‏گیری ویژگی‏های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‏های متغیر و موقتی وی را می‏سنجد. قابلیت اعتماد در یک آزمون می‏تواند از یک موقعیت به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد(سرمد،1386: 166). برای محاسبه‏ی ضریب قابلت اعتماد ابزار اندازه‏گیری شیوه‏های مختلفی به کار برده می‏شود. در پژوهش حاضر به این منظور از روش‏های کودر- ریچاردسون41، آلفای کرونباخ و آزمون مجدد استفاده شده است. این ضرایب برای هریک از شاخصها در جدول زیر آمده است:

جدول شماره‏ی 3-2: ضریب کودر ریچارسون متغیرهای مورد بررسی
متغیر
ضریب کودر – ریچاردسون
آگاهی از پیامدهای مصرف
72/.
متغیر وابسته: مصرف دارو
90/.

جدول شماره 3-3 : ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر سلامت عمومی
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
سلامت عمومی
78/.

در این پژوهش به علت پایین بودن ضریب کودر-ریچاردسون برای متغیر آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف دارو، برای محاسبه‏ی ضریب قابلیت اعتماد این متغیر از روش آزمون مجدد استفاده گردید که نتیجه‏ی بدست آمده برابر با 68/0 بود که در حد قابل قبولی قرار دارد.

3-11- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها

در این پژوهش تحلیل دادهها براساس دو روش آمار توصیفی و استنباطی میباشد، یعنی ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای بدست آوردن شناختی از جامعه‏ی مورد مطالعه به عنوان نمونه به تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از نمونه مبادرت شده و از فنون آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، نمودار، آمارهای میانگین و خطای استاندارد و انحراف استاندارد) استفاده شده است. سپس جهت مشخص نمودن فرضیات پژوهش، متناسب با مقیاس متغیرها از آزمون‏های استنباطی( ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون دو متغیره و رگرسیون چندمتغیره)استفاده شده است. در این راستا، از نرم افزار spss استفاده گردیده است که حاصل آن در قالب جداول فصل پنجم آمده است.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‏ها

4-1 مقدمه

در این فصل به توصیف و تحلیل داده‏های تحقیق پرداخته می‏شود و نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های تحقیق ارائه می‏شوند. یافته‏های تحقیق شامل یافته‏های توصیفی و یافته‏های استنباطی می‏باشند که در قسمت اول، جداول توصیفی مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس متغیرهای تحقیق خواهد آمد و در قسمت دوم نیز با استفاده از آزمون‏های آماری مشخص می‏شود کدام یک از فرضیات تحقیق تأیید یا رد شده است.

4-2 یافته‏های توصیفی

آمار توصیفی 42مجموعه‏ای از روش‏هایی است که برای سازماندهی، خلاصه کردن، تهیه جدول، توصیف داده‏های جمع‏آوری شده از نمونه‏ی آماری به کار گرفته می‏شود. در واقع در این بخش به ویژگی‏های مربوط به نمونه‏ی آماری تحقیق، توجه می‏شود و با استفاده از جداول دو بعدی، به توصیف متغیرها می‏پردازیم.

4-2-1- سن : محدوده‏ی سنی مورد بررسی از 18 تا 55 سال بوده است که 5/38 درصد 18 تا 25 سال، 5/35 درصد26 تا35 سال، 5/17 درصد 36 تا 45 سال و 5/8 درصد 46 تا 55 سال بوده‏اند.

جدول شماره 4-1 : توزیع پاسخگویان بر حسب سن
گروه‏های سنی
تعداد
درصد
18تا 25
154
5/38
26 تا 35
142
5/35
36 تا 45
70

5/17
46 تا 55
34
5/8
تعداد کل پاسخگویان
400
100

جدول شماره 4-2 نشان می‏دهد که میانگین سنی پاسخگویان 30 سال و با انحراف معیار 33/9 است، و کمترین سخن پاسخگویان 18 سال و بیشترین سن 55 سال می‏باشد.

جدول شماره 4-2: آماره‏های مربوط به سن پاسخگویان
میانگین سن
انحراف معیار
حداقل سن پاسخگویان
حداکثر سن پاسخگویان
دامنه‎ی تغییرات
19/30
33/9
18
55
12/87

4-2-2- جنسیت : تعداد پاسخگویان مرد و زن به نسبت مساوی 200 نفر بوده‏اند.
جدول شماره 4-3 : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنس
تعداد
درصد
زن
200
9/44
مرد
200
9/49
جمع
400
8/99

4-2-3- وضعیت تأهل: در این پژوهش حدود 43 درصد از پاسخگویان مجرد و 57 درصد متأهل بوده‏اند.
جدول شماره 4-4 : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
تعداد
درصد
مجرد
171
8/42
متأهل
229
2/57
جمع
400
100

4-2-4- قومیت : بر اساس جدول 4-5، 2/81 درصد از پاسخگویان از قوم لر بوده و 8/19 درصد از سایر اقوام ساکن در شهر یاسوج بوده‏اند که از این 8/19 درصد، 2/14 درصد فارس، 8/2 درصد ترک و 1 درصد کرد بودند.
جدول شماره 4-5 : توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت
قومیت
تعداد
درصد
لر
325
2/81
فارس
57
2/14
ترک
11
8/2
کرد
4
0/1
سایر
3
8/0
جمع
400
100

4-2-5- وضعیت اشتغال: در این پژوهش 2/40 درصد از پاسخگویان شاغل و 8/59 درصد غیرشاغل بوده‏اند.

جدول شماره 4-6 : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال
تعداد
درصد
شاغل
161
2/40
غیرشاغل
239
8/59
جمع
400
100

4-2-6 – سطح تحصیلات : جدول 4-7 سطح تحصیلات پاسخگویان را نشان می‏دهد. سطح تحصیلات در این تحقیق به صورت فاصله‏ای سنجیده شده است. آماره‏های جدول شماره 4-7 نشان می‏دهند که میانگین سطح تحصیلات پاسخگویان برابر با 54/12 و با انحراف معیار 82/3 است. کمترین میزان تحصیلات برابر با صفر و بالاترین میزان تحصیلات برابر با 20 بوده است.
جدول شماره 4-7 : آماره‏های مربوط به سطح تحصیلات
میانگین
انحراف معیار
حداقل سطح تحصیلات
حداکثر سطح تحصیلات
دامنه‎ی تغییرات
54/12
82/3
0
20
65/14

4-2-7 – آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف : جدول 4-8 میزان آگاهی پاسخگویان را از شیوه‏ی صحیح مصرف دارو نشان می‏دهد. آماره‏های جدول 4-8 نشان می‏دهند که میانگین میزان آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف دارو برابر با 84/8 با انحراف معیار 56/1 است. کمترین میزان آگاهی برابر با 3 و بالاترین میزان آگاهی برابر با 12 می‏باشد.
جدول شماره 4-8 : آماره‏های مربوط به میزان آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف
میانگین میزان آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف
انحراف معیار
کمترین میزان آگاهی
بالاترین میزان آگاهی
دامنه‎ی تغییرات
84/8
56/1
3
12
44/2

جدول 4-9، توزیع درصدی هر یک از گویه‏های شیوه‏ی صحیح مصرف دارو را نشان می‏دهد. مطابق با جدول 4-9، گویه‏ی داروها را باید در قوطی یا شیشه اصلی خود نگهداری نمود، و محل نگهداری دارو بر اثرگذاری آن به روی بیماری تأثیر دارد،به ترتیب با 5/96و 5/94 درصد بیش از سایر گویه‏های شیوه‏ی صحیح مصرف دارو، مورد موافقت پاسخگویان قرار گرفته بودند. و گویه‏ی در صورت فراموش شدن وعده‏هایی دارویی، به محض یادآوری، باید دارو را مصرف نمود، با 5/31 درصد، کمتر از سایر گویه‏های شیوه‏ی صحیح مصرف دارو، مورد موافقت پاسخگویان قرار گرفته بود. . همچنین، نگاهی به ستون میانگین حاکی از آن است که میانگین آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف داروهای خوراکی 56/7، آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف داروهای غیرخوراکی 28/1، و میانگین مجموع 84/8 می‏باشد که از میانگین واقعی که به ترتیب برای آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف داروهای خوراکی (5/4) بوده است، بیشتر، از آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف داروهای غیرخوراکی که (5/1) بوده است، کمتر، و از میانگین مجموع که (6) بوده است، بیشتر می‏باشد.
به منظور فهم دقیق‏تر میزان آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف دارو در بین پاسخگویان، از دامنه‏ی واقعی حاصل‏جمع 12 گویه که از 0 (آگاهی پایین) تا 12 (آگاهی بالا) در نوسان بود، استفاده گردید. بدین ترتیب میزان آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف دارو به سه دسته‏ی پایین (4-0)، متوسط (8-1/4) و بالا (12-1/8) تقسیم گردید. نتایج نشان داد، 8/0 درصد از افراد دارای آگاهی پایین از شیوه ‏ی صحیح مصرف و 8/38 از افراد دارای آگاهی متوسط و 5/60 درصد دارای آگاهی بالا بوده‏اند.

دیدگاهتان را بنویسید