دانلود پایان نامه با موضوع
راهبردهای مقابله

دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای مقابله

و درایدن۳۵ ، ????) . مهارت مقابله اجتنابی مستلزم فعالیت ها و تغییرات شناختی است که هدف آنها اجتناب از موقعیت تنیدگی‌زا می‌باشد . در این حالت فرد به دنبال برگرداندن آرامش به هم خورده ای است که به خاطر موقعیت فشارزا ، به وجود آمده است و کوشش می کند تا خود را از آشفتگی‌های موجود برهاند (کلینکه ، ۱۳۸۷)
درک واکنشها و راهبردهای مقابله

دیدگاهتان را بنویسید