اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی- قسمت ۷

اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی- قسمت ۷

هر فرم پنج بُعد سازگاری را در بر می گیرد که عبارتند از :
الف) سازگاری در خانه : نمرات سطح بالای افراد در این سطح نشانگر عدم سازگاری مطلوب با محیط خانه است و نمرات پایین از سازگاری در خانه حکایت دارد.
ب) سازگاری در سلامتی : نمرات بالا در این سطح ، از سازگاری نامطلوب سخن می گوید و نمرات پایین معرف سازگاری رضایت بخش است.
ج) سازگاری اجتماعی : نمره ی بالا نشانگر دوری و کناره گیری از تماس های اجتماعی و تسلیم در برابر آن معرفی می شود و افرادی که نمره ی کم احراز کرده اند در تماس های اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
د) سازگاری عاطفی : افراد با نمره ی بالا از نظر عادی بی ثباتی را نشان میدهند و افراد با نمره ی کم از ثبت عاطفی برخوردارند.
هـ)سازگاری شغلی (تحصیلی) : افرادی که نمرات کم می گیرند از مشاغل خود رضایت دارند و آنهایی که نمرات بالا به دست می آورند از مشاغل خود ناراضی اند.
این پرسشنامه توسط بهرامی احسان (۱۳۷۱) بعد از ترجمه و ویرایش بر روی ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی اجرا شد و ضریب آلفای آن معادل ۸۹% به دست آمد.
یل (۱۹۶۱) میزان آلفای کرونباخ را برای ابعاد آن از ۰٫۸۱ برا ی بعد سازگاری اجتماعی تا ۰٫۹۴ برای سازگاری کلی گزارش کرده است. اعتبار آزمون – آزمون مجدد این پرسشنامه در راهنمای آزمون از مقادیر ۷۰/۰ تا ۹۳/۰ و ضریب همسانی درونی آن از ۷۴/۰ تا ۹۳/۰ گزارش شده است. بل ضرایب اعتبار (پایایی) را برای خرده مقیاس های سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی و برای کل آزمون به ترتیب ۹۱/۰، ۸۱/۰، ۸۸/۰، ۹۱/۰، ۸۵/۰ و ۹۴/۰ گزارش کرده است. همچنین، این آزمون روایی بالایی در تشخیص گروه های بهنجار از نوروتیک و همبستگی با آزمون های شخصیت آیسنگ نشان داده است (بل، ۱۹۶۲ به نقل از فتحی آشتیانی، ۱۳۸۸).
مقیاس امیدواری اشنایدر: مقیاس ۱۲ عاملی امید اشنایدرتوسط اشنایدر ۱۹۹۱ (به نقل از اشنایدر وپترسون،۲۰۰۰) برای سنین ۱۵ سال به بالاطراحی شده است وشامل دو خرده مقیاس گذرگاه وانگیزش میباشدومدت زمان کوتاهی ۲ تا ۵ دقیقه برای پاسخ دادن به ان کفایت میکند. برای پاسخ دادن به هرسوال، پیوستاری از ۱ کاملامخالفم،۲ مخالفم،۳ کمی مخالفم،۴ کمی موافقم،۵ موافقم،۶ کاملا موافقم درنظر گرفته شده است. سوالات ۳,۵,۷,۱۱ نمره گذاری نمیشوند و مربوط به حواس پرتی اند. سوالات ۱۲,۱۰,۹,۲ انگیزش میباشد. نمره امید حاصل جمع این دو خرده مقیاس است. بنابراین، مجموع نمرات میتواند بین ۸ تا ۳۲ قرار میگیرد. درپژوهشی که توسط گلزاری (۱۳۸۶) بر روی ۶۶۰ دانش آموز دختردراستان تهران انجام شد، پایایی مقیاس امید اشنایدرباروش همسانی درونی ۸۹%به دست امد. مقیاس امید با مقیاسهایی فرایند های روان شناختی مشابهی را میسنجند، همبستگی بالایی دارند. به عنوان مثال، نمره های مقیاس امید به میزان ۵۰ تا ۶۰ درصد با مقیاس خوشبینی شییروکارورهمبستگی دارد. همچنین، نمرات این مقیاس با نمرات طبق نظرمتخصصان بالینی، روایی سیاهه افسردگی بک همبستگی منفی دارد. این مقیاس به روش روایی محتوانیز مورد تائید قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عبارتی که در نمره گذاری تاثیر نداشته اند در جدول نمره گذاری وارد نشده و فقط آزمودنی در پرسش نامه به آن جواب داده است.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

روش اجرای پژوهش

 

به منظور گرد آوری داده ها به بیمارستان فوق تخصصی دکتر شیخ مشهد مراجعه کرده و از ۳۰ نفر از افراد مادران دارای کودکان سرطانی به منظور نمونه استفاده گردید. از این تعداد ۱۵ نفری که تمایل برای شرکت در گروه درمانی را داشتند در گروه آزمایش و ۱۵ نفر دیگر در گروه گواه قرارگرفتند. پرسشنامه های پژوهش قبل از دوره رواندرمانی حمایتی و پس از آن بر روی هر دو گروه گواه و آزمایش اجرا شد. بسته آموزش رواندرمانی حمایتی شامل دوازده جلسه می باشد. بنابراین دوره آموزشی ۱۲ هفته طول انجامید. مدت زمان هر جلسه ۲ ساعت می باشد. خلاصه جلسات درمانی در جدول زیر آورده شده است.
جدول ۱-۳ خلاصه جلسات رواندرمانی حمایتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه

دیدگاهتان را بنویسید