دسته: مقالات و پایان نامه ها

توانمندسازی کارکنان و مزایا و معایب آن برای سازمان

توانمند سازی و غنی سازی شغل اگرچه توانمند سازی در مفهوم ظاهری، ریشه‌های مشترکی با نظریه غنی سازی شغل دارد، اما با ارائه یک مدل چند بُعدی از توانمند سازی، آن را از چندین جنبه از مفهوم... ادامه

مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری از منظر روانشناختی

مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی کاری را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد، از یک منظر، کیفیت زندگی کاری به مجموعه شرایط عینی و واقعی در سازمان نظیر خط مشی های ارتقا از... ادامه