پایان نامه درمورد (a)، HOMO، (b)، ۳-۱۴)

No Comments

(d)………………………………………………….67
شکل ۳-۱۲) طیف DOS ساختار های (d) وBPNT(7-0) ………………………………………………………………68
شکل ۳-۱۳) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار(e)……………………………………………………68
شکل ۳-۱۴) اوربیتال های (a)

  پایان نامه درمورد هوانگ۷، ]۸[، فرنگ۸، کاتد

دیدگاهتان را بنویسید