پایان نامه درمورد ایزوترم، ……………………..، فاضلاب…………………………………………….۴۴، ۲-۳-حذف

No Comments
دانلود پایان نامه

فاضلاب…………………………………………….۴۴
۲-۳-حذف رنگ از فاضلاب توسط کربن فعال ارزان قیمت به دست آمده از ضایعات کشاورزی …………………….. ۴۴
۲-۴-مطالعه سینتیک و ایزوترم حذف متیل اورانژ از فاضلاب با استفاده از کاتالیست اکسید مس تهیه شده توسط کاغذ چاپ

  منابع و ماخذ پایان نامه (۳-۵)، +P=P〗_t=const، (w=0)، 〖ρ/۲(u^2+v^2)

دیدگاهتان را بنویسید