پایان نامه با کلید واژگان شرکت های کوچک

No Comments

صادراتی این شرکت ها بسیار بیشتر از شرکت هایی بود که بیش از ۲۵۰ کارمند داشتند. از طرفی صادرات کالا، در عین اینکه ضایعات را به حداقل می رساند، بهترین وسیله افزایش سود شرکت های کوچک بشمار می آید. (نشریه اتاق بازرگانی ، ۱۳۷۴)
اولین مرحله شروع صادرات توسط هر شرکت ، سنجش میزان آمادگی آن به منظور انجام صادرات است . بنابراین می بایست

  پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه اقتصادی، تغییرات جمعیتی، تغییرات جمعیت، نیروی انسانی

دیدگاهتان را بنویسید