منابع تحقیق درمورد شرایط آب و هوایی، منابع طبیعی، بخش کشاورزی

No Comments

به بخش کشاورزی می دهند. به عقیده هوک (۱۹۸۶)، مهمترین این اهداف عبارتند از:
۱- نگه داشتن مردم بر سر زمینها
۲- بالا بردن مطلوبیت زندگی در سطح روستا
۳- غلبه بر هزینه های فاصله تا مراکز شهری و عدم حتمیت ناشی از شرایط آب و هوایی
۴- حمایت ویژه از منابع طبیعی مانند آب و خاک
۵- فراهم آوردن منابع جهت تحقیقات

  مقاله رایگان با موضوععقد اجاره، تلقیح مصنوعی، زوجه

دیدگاهتان را بنویسید