دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی

No Comments

و تأثیر آن بر کیفیت زندگی حوزهای است که برای همه اهمیت دارد. مهارتهای مقابله به طور معنادار با کیفیت زندگی مرتبط بوده است. افرادی که از نظر هیجانی دارای اشتغال ذهنی بودند یا آنهایی که رویکرد مقابلهای غیرفعالتر را برای مقابله به کار میبردند سطوح پایینتر کیفیت زندگی را گزارش میدادند(تاچمن، ۲۰۰۷).پیترز و همکاران(۲۰۰۸) نشان دادند که

  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، ۲۰C3M، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، (۴-۲۴):

دیدگاهتان را بنویسید