پایان نامه رایگان با موضوع استخراجی، توخالی، گرفته،، حجم‌های

No Comments

روش استفاده شده در HF-LPME می‌باشد، با این تفاوت که فیبر توخالی در فضای فوقانی محلول نمونه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب مزاحمت‌های ناشی از بافت پیچیده نمونه برطرف می‌شود. از طرفی به دلیل... ادامه