پایان نامه با موضوع
آسیب شناسی، عوامل خطر

پایان نامه با موضوع آسیب شناسی، عوامل خطر

تفسیرهای مختلفی داشته باشند (۲۵, ۳۳).
۱-۴-۱-۴ آسیب شناسی
هرچند هنوز علت دقیق بروز ADHD مشخص نشده است، به عوامل مختلفی به عنوان عوامل خطر در بروز این اختلال اشاره شده است، که از جمله آن ها می توان این موارد را بیان نمود: تولد پیش از موعد، وزن کم هنگام تولد، عوامل ژنتیک، فاکتور های محیطی مانند تماس با مواد سمی مثل سرب، الکل و

دیدگاهتان را بنویسید