منابع تحقیق درمورد
، ارزان،، ،

منابع تحقیق درمورد ، ارزان،، ،

کشاورزی برای مردم و مزارع مناطق محروم
این اهداف اقتصادی در سراسر جهان رایج هستند و دستیابی به آنها مستلزم تاسیس نهادهای خاصی است که بتواند انرژی و آب ارزان، خدمات توسعه و تحقیقات کشاورزی را برای کشاورزان فراهم کنند.
ذرت و کلزا از مهمترین محصولات در سطح منطقه فارس هستند که افزون بر قیمت های حمایتی همانند سایر محصولات از

دیدگاهتان را بنویسید