بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره …

۷۷/۰ ۱۳/۱ ۳۳/۰ بنابر یافتههای جدول ۴-۲۹، F مشاهده در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را بین میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری بر نگرش آنها…

ادامه خواندن بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره …

پژوهش – بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه …

بنابر یافتههای جدول ۴-۳۲ ، F مشاهده در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را بین میزان خودکارآمدی در بین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی سال اول و سال آخر نشان میدهد در…

ادامه خواندن پژوهش – بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه …

فايل دانشگاهی – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره …

df1 df2 Sig اضطراب اینترنتی ۳۰/۰ ۲ ۷۴ ۷۴/۰ مفید بودن اینترنت ۵۴/۰ ۲ ۷۴ ۵۸/۰ لذت بخش بودن اینترنت ۸۷/۱ ۲ ۷۴ ۱۶/۰ احساس خودکارآمدی ۸۹/۱ ۲ ۷۴ ۱۶/۰…

ادامه خواندن فايل دانشگاهی – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره …

سامانه پژوهشی – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره کارشناسی …

بنابر یافتههای جدول ۴-۲۵، F مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را نشان نمیدهد. بنابراین فرض صفر یعنی فرض همگنی واریانسها پذیرفته میشود.جدول ۴-۲۶٫ نتایج آزمون F…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره کارشناسی …

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان- …

بنابر یافتههای جدول ۴-۲۷، بررسی میانگینها نشان میدهد میانگین نظرات دانشجویان ۲۱ تا۲۳ سال در خصوص اضطراب اینترنتی، لذت‌بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت و میانگین…

ادامه خواندن بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان- …