جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای …

شادکامیپایگاه اقتصادی-اجتماعیتامینالگوهایمصرفرهاییاوقات فراغتمدیریت بدنسنتیاستحقاقمدرنترجیحاتکالاهای فرهنگیترکیبیمقایسه نسبینیازها۲-۶- فرضیه های پژوهش۲-۶-۱- فرضیه اصلی:بین الگوهای مصرف و میزان رفاه ذهنی افراد تفاوت معناداری وجود دارد.۲-۶-۲- سایر فرضیه هابین الگوی مصرف سنتی ومیزان رفاه…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای …

مقاله – بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای …

جدول شماره (۲-۳): جدول تلخیص نظریات مطرح شده برای دو متغیر رفاه ذهنی و الگوی مصرف.................................................................................................................................................. ۴۴جدول شماره(۳-۱): نتایج آزمون کرونباخ حاصل از پرسشنامه ...۷۸جدول شماره(۴-۱): توزیع فراوانی مطلق و…

ادامه خواندن مقاله – بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای …

مقاله – بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای …

جدول شماره (۲-۳): جدول تلخیص نظریات مطرح شده برای دو متغیر رفاه ذهنی و الگوی مصرف.................................................................................................................................................. ۴۴جدول شماره(۳-۱): نتایج آزمون کرونباخ حاصل از پرسشنامه ...۷۸جدول شماره(۴-۱): توزیع فراوانی مطلق و…

ادامه خواندن مقاله – بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای …