سامانه پژوهشی – ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن …

۴-۴- نتیجهگیریدر این آزمایش وراثت‌پذیری تمامی صفات بیشتر از ۸۰ درصد بودند که با اطمینان می‌توان برای برنامه‌های گزینش از آنها استفاده نمود. نتایج نشان داد که اثر بر همکنش…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن …