نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن

به منظور تبیین رشد تن انگاره و علل نارضایتی از بدن، نظریه های متعددی ارائه شده است که در این بخش به مرور اجمالی آنها می پردازیم: ۱ـ نظریه‌ی فرهنگی…

ادامه خواندن نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن