نارضایتی از بدن – تن انگاره

نارضایتی از بدن توصیف کننده ی آشفتگی در مولفه یا مولفه هایی از تن انگاره است. به عبارتی نارضایتی از بدن را می توان احساسی منفی وتحریف شده نسبت به…

ادامه خواندن نارضایتی از بدن – تن انگاره