فایل – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

بررسی نتایج ارائه شده ، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، حاکی از آن…

ادامه خواندن فایل – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی …

**۷۳/۰**۵۹/۰ ۰۹/۰۱۱/۰۱۱/۰ ۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰ P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمهدر این فصل به نتایج حاصل از تحقیق، و بحث در مورد آنها پرداخته می شود. به این صورت که ابتدا به…

ادامه خواندن بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی …