پایان نامه با موضوع صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان

   ازاین دیدگاه صمیمیت زناشویی دارای شش بعد به شرح زیراست: بعداجتماعی:این بعدشامل این است که هرکدام اززوجین از انجام دادن کارها و سپری کردن اوقاتشان با یکدیگرلذت می برند. بعدهیجانی:این…

ادامه خواندن پایان نامه با موضوع صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان

پایان نامه با موضوع عوامل اجتماعی تاثیرگذار برافزایش صمیمیت زوج ها

گادلین[۱](۲۰۰۰،به نقل ازمظلومی)می گوید:تغییراتی که درجامعه وشخصیت افراد دراثر صنعتی شدن درقرن۱۹به وجودآمد پایه های اجتماعی پیدایش روابط صمیمی مدرن رابناگذاشت.تغییراصلی درواقع شدن محل کارازمحل زندگی بود،چنانچه شخص شاغل بیشترزمان…

ادامه خواندن پایان نامه با موضوع عوامل اجتماعی تاثیرگذار برافزایش صمیمیت زوج ها