پایان نامه در مورد  تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف:

      پیورکووسین و کاردون [۱](۲۰۰۰) صمیمیت رایکی از عناصرسازنده رابطه وپایه آشنایی وشالودهء عشق می دانندکه معنای آن ازیک رابطه به رابطه دیگرمتفاوت است. دسیموند[۲] (۲۰۰۶)صمیمیت را می…

ادامه خواندن پایان نامه در مورد  تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف: