پایان نامه با موضوع صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان

   ازاین دیدگاه صمیمیت زناشویی دارای شش بعد به شرح زیراست: بعداجتماعی:این بعدشامل این است که هرکدام اززوجین از انجام دادن کارها و سپری کردن اوقاتشان با یکدیگرلذت می برند. بعدهیجانی:این…

ادامه خواندن پایان نامه با موضوع صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان