بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵ …

۲-۲-۳-۳-۱- شادکامی........................................................................................................................۱۷۲-۲-۳-۳-۱-۱- نظریه آرزوها...........................................................................................................۱۹۲-۲-۳-۳-۱-۲-نظریه خوشبختی......................................................................................................۱۹۲-۲-۳-۳-۱-۳- رضایت از زندگی...................................................................................................۱۹۲-۲-۳-۳-۱-۴-دیدگاه اینگلهارت.....................................................................................................۲۰۲-۲-۳-۳-۲- تامین.............................................................................................................................۲۱۲-۲-۳-۳-۲-۱- نظریههای تامین......................................................................................................۲۱۲-۲-۳-۳-۲-۲- مسعود چلبی...........................................................................................................۲۲۲-۲-۳-۳-۲-۳- مولار......................................................................................................................۲۲۲-۲-۳-۳-۳- ترجیحات.......................................................................................................................۲۳۲-۲-۳-۳-۳-۱-نظریه ی مبادله……………………….………………………….. .۲۳۲-۲-۳-۳-۴- نیاز…………………….…………………………………………. ۲۵۲-۲-۳-۳-۴-۱- نظریه نیازها……………………..………………………………. ۲۵۲-۲-۳-۳-۵- استحقاق………………….………………………………………... ۲۷۲-۲-۳-۳-۵-۱- نظریه عدالت…………………….……………………………… ۲۷۲-۲-۳-۳-۵-۲- نظریه…

ادامه خواندن بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵ …